Dyrehold

Helsingør Kommune fører miljøtilsyn med alle dyrehold over tre dyre-enheder. På tilsynet kontrolleres miljøforhold som fx opbevaring af husdyrgødning.

Som en ekstra service vejleder Helsingør Kommune om beskyttede naturtyper, diger m.m. på ejendommen.

I miljøreglerne for dyrehold skelner man mellem hobby- og erhvervsmæssigt dyrehold. Der er særlige regler for hestehold.

 

Hobbyhold

Når du er i bebygget område, er der grænser for hvilke dyr, du må have, og for størrelsen af dyreholdet.

Hobbyhold er højst:

 • 2 køer med tilhørende kalve, eller
 • 4 stykker andet kvæg, eller
 • 4 heste med tilhørende føl, eller
 • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin, eller
 • 10 får med lam, eller
 • 10 geder med kid, eller
 • 30 høns, eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger,
 • eller tilsvarende.

Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening eller gener. Det er Helsingør Kommune, der vurderer forholdene.

Læs mere i "Vejledningen om det lille dyrehold og miljøet"

Erhvervsmæssigt dyrehold

Erhvervsmæssigt dyrehold er alle dyrehold, der er større end hobbyhold.

I landzonereglerne er erhvervsmæssigt dyrehold defineret anderledes. Fx er hestehold først erhvervsmæssigt, hvis det er hesteavl med mere end fem til syv avlshopper, og det fremgår af virksomhedsplanen, at det er erhvervsmæssig landbrugsdrift.

Du skal altid anmelde nyt eller ændret erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, inden du etablerer, udvider eller ændrer dit dyrehold.

Læs mere og anmeld dit dyrehold

Hestehold

Når du har eller ønsker at etablere et hestehold gælder der nogle specielle regler.

Hvor må man holde hest?

Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i
sommerhusområder. I landzoneområder, der er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv, er det heller ikke tilladt at holde heste.

Se landzoneområderne på kort (vælg planlægning og zonekort)

Anmeld dit dyrehold

Du skal altid anmelde nyt eller ændret erhvervsmæssigt dyrehold til Helsingør Kommune, inden du etablerer, udvider eller ændrer dit dyrehold.

Helsingør kommune har 14 dage til at reagere på anmeldelsen, fx med at spørge ind til din anmeldelse for at få mere at vide.

Hvis du ikke har hørt fra Helsingør Kommune efter 14 dage, kan du udføre det anmeldte. Du skal dog altid overholde miljøreglerne for byggeriet, samt overholde bygge- og planloven.

Opbevaring og bortskaffelse af gødning

Gødningen skal bruges som plantenæring på landbrugsjord, og må derfor
hverken brændes eller bortskaffes på anden måde.

Gødningen skal opbevares enten:

 • På en møddingsplads med tæt bund, afgrænset af min. 1 m høj mur eller 2 m bred randzone, samt afløb til opsamlingsbeholder eller

 • I en lukket container placeret på tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder.

Møddingspladsen skal være stor nok til at kunne rumme al produceret
gødning for mindst seks måneder. Kommunen kan bede dig om at vise os en beregning, der vider at dette er i orden.

Vælger du en løsning med en container, skal du have en skriftlig aftale med den person, som henter din gødning. Aftalen skal gælde for mindst fem år, og kommunen skal have en kopi af aftalen.

Krav om afløb af spildevand fra stalde og vaskepladser

Stalde med støbt gulv skal have afløb til opsamlingsbeholder. Har du en vaskeplads skal afløb herfra også ledes til opsamlingsbeholder. Dette kan være den samme beholder, som modtager saft fra stald og møddingsplads.

Stalde og læskure uden fast bund og med dybstrøelse behøver ikke afløb til tank.

Læs mere om dybstrøelse

Afstandskrav

Anlæg som stalde, møddingspladser, læskure, m.m. skal overholde de gældende regler for afstandskrav som fremgår af nedenstående tegning.

Hent tegning med afstandskrav

Hvornår kan gødningen lægges i markstak?

Du kan i visse begrænsede tilfælde opbevare gødning på en mark. Betingelsen herfor er, at der er tale om dybstrøelse, der har ligget i stalden i mindst 3-4 måneder i gennemsnit. Gødningen skal dækkes tæt til, så der hverken kommer vand eller luft ind. Det vil sige på samme måde som ensilagestakke.

 • Frisk gødning må således ikke opbevares i markstak.

 • Markstakke må maksimalt ligge på samme sted i 1 år.

 • Markstakken skal overholde de afstandskrav, der ses på tegningen.

 

 

Høns og andre fugle

Godt at vide, hvis du overvejer at holde høns.

Indretning og drift af hønsehold, duehold og burfugle

Din bestand skal afpasses efter forholdene. Det vil sige, at hønsehus, hønsegård, dueslag og fuglebure skal etableres mindst tre meter fra naboskel. Endvidere skal bygningsreglementets bestemmelser opfyldes.
Hønsehus, dueslag og fuglebure skal sikres mod indtrængning af rotter.
Foder skal opbevares i rottesikrede beholdere. Dyreholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flue-eller lugtgener.


Gødningen fra dyreholdet skal enten:
• Iblandes jorden til gødningsformål
• Opbevares i lukket beholder
• Bortskaffes som dagrenovation

Dyreholdet må ikke give støjgener

Har du støjende fugle, herunder hane og hanekyllinger skal du sørge for, at de bliver holdt inde i et mørklagt hus fra kl. 20.00-07.00 på hverdage og fra 20.00-08.00 på lørdage, søn-og helligdage. Hønsehus og dueslag vil kunne kræves støjisoleret svarende til minimum 100 m.m. almindelig isoleringsmateriale.

Hvor gælder retningslinjerne?

Retningslinjerne gælder for hold af høns, duer og andre fugle i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.
Er der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller ved tinglyste klausuler på ejendommen bestemmelser, der regulerer hønsehold og andet fuglehold, gælder de.
Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels-og lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader hønse-, due-og andet fuglehold eller har fastsat skærpede regler.

Generelt

Eksisterende dyrehold, der ikke giver anledning til gener, kan fortsat bestå uden at opfylde retningslinjerne.
Medfører et dyrehold væsentlige gener, kan kommunen give ejeren et påbud om at bringe geneforholdet til ophør. Giver dyreholdet herefter alligevel anledning til væsentlige gener for de omkringboende, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.

Tilsyn

Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune er tilsynsmyndighed. Centret giver påbud og forbud, hvis centret vurderer, at reglerne i retningslinjerne overskrides.
Center for By, Land og Vand kan afvise at behandle klager over støj- og lugtgener fra dyrehold, hvis det anses for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Dispensation og klage

Kommunens afgørelse i medfør af bekendtgørelsen og nærværende retningslinjer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Sager der afvises i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 85, kan af klageren rejses som civilretsligt søgsmål.
Overtrædelse af reglerne
Undlader ejeren at efterkomme påbud eller forbud kan dette straffes med bøde i henhold til straffebestemmelserne i bekendtgørelsen nævnt under punkt 1.

Lovgrundlag

Retningslinjerne er udfærdiget med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, miljøregulering af visse aktiviteter.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk