Frit valg ordningen

Forældre til småbørn kan vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud.

Privat Pasning gælder for børn i alderen 24 uger til og med fem år, eller til barnet starter i 0. klasse.

Barnet skal være skrevet op på ventelisten, til et pasningstilbud i Helsingør Kommune, eller allerede være optaget i et pasningstilbud i Helsingør Kommune.

ansøg om tilskud

Opskriv dit barn på den kommunale venteliste

Information om Privat Pasning

En privat passer, og dennes hjem, skal godkendes af Helsingør Kommune. Der føres to sikkerhedsmæssige tilsyn om året med pasningsstedet.

Der føres ikke pædagogisk tilsyn, og du skal være bosat i Helsingør Kommune.

Krav og regler

Privat Pasning giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser: 

 • En aftale, hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren er lønmodtager
  eller

 • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene IKKE har arbejdsgiverforpligtelser.

Aftale mellem forældre og børnepasser

Forældre, der ønsker at benytte sig af Privat Pasning, skal indgå en skriftlig aftale med børnepasseren, underskrevet af begge parter. Aftalen skal godkendes af Helsingør Kommune.

Forældrene skal selv søge om tilskuddet via Digital Pladsanvisning.
Der kan tidligst ansøges 2 måneder inden opstart i Privat Pasning.
Når der er bevilget Privat Pasning bliver behovsdatoen på ventelisten for ønske om institutionsplads ændret til den slutdato, der er aftalt for Privat Pasning. 


Forældre og børnepasser udarbejder en aftaleformular/kontrakt som SKAL indeholde følgende punkter:  

 • Hvem aftalen indgås mellem
 • Pasningsadresse og telefonnummer
 • Navn og cpr.nr. på barnet
 • Forventet pasningsperiode - start/slut dato
 • Det daglige pasningsbehov
 • Pasning og aflønning i forbindelse med sygdom, fridage og ferie
 • Betaling for pasning pr. mdr.
 • Gensidige opsigelsesvarsler

 

 
Godkendelse af pasningsordning.

Inden der kan indgås en pasningsaftale, skal børnepasser og pasningssted være godkendt af Helsingør Kommune.
Kommunen indhenter straffe- og børneattest på alle over 15 år i den husstand, hvor barnet passes.

Sker der ændringer i aftalen, herunder ombygning og brug af nye lokaler, skal det meddeles til og godkendes af Helsingør Kommune.

Tilsyn

Helsingør Kommune aflægger 2 årlige tilsynsbesøg hos børnepasseren, 1 anmeldt og 1 uanmeldt.

Hvis barnet passes af en børnepasser i familiens eget hjem, bliver der kun aflagt 1 uanmeldt besøg om året.

Der føres primært tilsyn med de sikkerhedsmæssige forhold, hvilket betyder, at forældrene har ansvaret, for at bedømme kvaliteten af pasningen og det pædagogiske arbejde. Ansvaret for børns udvikling og trivsel påhviler til enhver tid forældrene.

Skift til dagtilbud

Ønsker forældre at ændre behovsdatoen til en plads i et kommunalt dagtilbud, er det muligt selv at ændre datoen via ”Digital Pladsanvisning”. Forældrene skal selv opsige aftalen med børnepasseren.

Hvis forældrene siger ”ja” til en tilbudt dagtilbudsplads, ophører tilskuddet til Privat Pasning dagen før, barnet er indmeldt i dagtilbuddet.

Hvis forældrene siger ”nej” til en ønsket dagtilbudsplads, vil barnet blive slettet fra ventelisten. Forældrene kan derefter opskrive barnet på ny.

I det tidsrum, hvor barnet er i Privat Pasning, kan barnet være ”aktivt” på ventelisten.

Tilskuddets størrelse

Passes barnet privat kan man, som forældre, få dækket op til 75 procent af de dokumenterede udgifter, i forbindelse med pasningen.

0-2 år* max. tilskud:

6.600,00 kr. pr. barn i 2016

3-5 år** max. tilskud:

3.585,00 kr. pr. barn i 2016

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis friplads. Der ydes søskendetilskud.

* Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned barnet fylder tre år.
**Tilskuddet udbetales til den 1. i den måned, barnet fylder seks år, eller til barnet starter i 0. klasse.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende.
Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, ½ – 2 år og 3 – 5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i børnehaveklasse.
Dette betyder, at bevilling af tilskud revideres, når barnet fylder 3 år og, at der derfor skal udarbejdes en revideret aftale mellem forældre og børnepasser.

Ved ændring af pris for pasning

Forældrene ansøger på ny på Digital Pladsanvisning og udarbejder en ny kontrakt som fremsendes via sikker mail på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen .

Administration

Når den private børnepasser har modtaget løn fra forældrene skal der indsendes en kvittering for modtagelsen. Denne lønkvittering skal benyttes og indsendes digitalt via sikker mail på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen inden den 4. i måneden.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: pladsanvisning@helsingor.dk