Tilskuddets størrelse

Passes barnet privat kan forældre få dækket op til 75 procent af de dokumenterede udgifter i forbindelse med pasningen.

0-2 år max. tilskud: 6.510,00 kr. pr. barn i 2017
Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned barnet fylder tre år.

3-5 år max. tilskud: 3.450,00 kr. pr. barn i 2017
Tilskuddet udbetales til barnet starter i 0. klasse.

0-2 år max. tilskud: 6.600,00 kr. pr. barn i 2016
Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned barnet fylder tre år.

3-5 år max. tilskud: 3.585,00 kr. pr. barn i 2016
Tilskuddet udbetales til barnet starter i 0. klasse.

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Der ydes søskendetilskud.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af, hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende.
Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, ½-2 år og 3-5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i børnehaveklasse.
Dette betyder, at bevilling af tilskud revideres, når barnet fylder 3 år og, at der derfor skal udarbejdes en revideret aftale mellem forældre og børnepasser.

Ved ændring af pris for pasning

Forældrene søger på ny på Digital Pladsanvisning og udarbejder en ny kontrakt, som fremsendes via Sikker mail på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen .

Administration

Når den private børnepasser har modtaget løn fra forældrene, skal der via sikker mail indsendes en kvittering for modtagelsen. Denne lønkvittering skal benyttes og indsendes digitalt via Sikker mail på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen senest den 4. i måneden.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: pladsanvisning@helsingor.dk