Handleplaner og vandplaner

Grundvand dannes tæt ved jordoverfladen og kan derfor også påvirkes af forhold ved overfladen som eksempelvis forurening, ligesom grundvandet selv kan påvirke vandløb, moser og søer, når det pumpes op. Pumpes der for voldsomt, kan der være risiko for eksempel at trække saltvand ind i boringerne eller begrænse mængden af vand, der løber i vandløbene.

For at vi også fremadrettet har godt drikkevand og en indvinding af vand, der er bæredygtig i forhold til at have rent vand og natur, skal der være en plan for hvordan grundvandet beskyttes. Den plan bliver til Helsingør Kommunes Handleplan for grundvand. Den kommer til at bygge på statslige Vandplaner, der laves for 23 delområder i Danmark. Helsingør Kommune tilhører Øresunds delområdet (Område 3.2) sammen med bl.a. Gribskov og Fredensborg kommuner.

Vandplanerne skal fornyes hvert 6. år. Den første planperiode slutter i 2015 og herefter kører 2. planperiode fra 2016 til 2021. Vandplanerne og de tilhørende handleplaner vi laver her i kommunen, vil give en vejledende beskrivelse af de tiltag, der skal gøres i Helsingør området mht. grundvand. Det bliver i anden og tredje planperiode vi forventer, der kommer konkrete anvisninger på hvad, der bør undersøges og udrettes i forhold til grundvand i Helsingør Kommune.