Kropsbårne hjælpemidler

Et kropsbårent hjælpemiddel kan blive bevilget til borgere med en varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne ifølge Lov om Social Service.

Hvem kan få hjælpemidler?

Hjælpemidler kan bevilges, når:

 • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.

 • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

 • Hjælpemidlet er nødvendigt for, at den pågælende kan udøve et erhverv.

Du skal altid have en bevilling, før du bestiller eller køber hjælpemidlet.
Helsingør Kommune afregner direkte med leverandørerne.

søg om hjælpemidler

Eksempler på hjælpemidler:

 • Ganghjælpemidler
 • Kørestole
 • Toiletforhøjere
 • Nødkald
 • Incontinenshjælpemidler
 • Indlæg eller ortopædisk fodtøj
 • Stomihjælpemidler
 • Arm og benproteser
 • Optiske synshjælpemidler
 • Særlige informationsteknologiske hjælpemidler
 • Hjælpemiddel bil

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk