Sten og genstande på offentlig vej

Ifølge Lov om offentlige veje § 81 og Privatvejslovens §66, er det ulovligt at anbringe sten og genstande på vejarealer uden kommunens tilladelse.

Sten og genstande kan forårsage skade på såvel mennesker som køretøjer, fordi de kan være svære at se i mørke eller forbipassere. Sker der uheld på vejarealet, som medfører tab, kan det medføre bødeansvar og erstatningsansvar for den tilstødende grundejer.

Opdager du sten eller genstande i rabat eller på offentlig vej, skal du kontakte Parkeringsservice som vil vurderer sagen, samt giver et eventuelt påbud til grundejer om fjernelse. Ønsker du selv at anbringe sten eller genstande i rabat eller på offentlig vej for en kortere periode, skal Parkeringsservice ligeledes kontaktes og give tilladelse hertil.

Lovtekst:

Efter bekendtgørelse om offentlig vej § 81, må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til:

1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende,

2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører,

3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring eller lignende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande mv., der er nævnt i stk. 1, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning.

Stk. 3. Genstande, der kan foranledige snesamlinger på vejareal, må hvor bebyggelse ikke findes, i vintertiden ikke anbringes i mindre afstand end 10 meter fra vejskel.

Stk. 4. Spildevand må ikke ledes ud på veje eller til disses grøfter eller ledninger. Anden tilledning af vand må kun finde sted med vejbestyrelsens tilladelse.

For yderligere information se Bekendtgørelse af lov om offentlige veje

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk