Skilte og plakater

Læs og få information om regler og retningslinjer for skilte og plakater.

Midlertidig skiltning

I forbindelse med arrangementer rundt omkring i Helsingør Kommune, er det muligt at ansøge om anbringelse af midlertidige skilte, plakater og lignende, efter vejlovens §102, stk. 1.

Skiltet opsættes i tilknytning til den lokalitet hvor arrangementet foregår.

Send ansøgning via mail

Tilladelser til ophængning af plakater på elmaster

Der gives tilladelser til at ophænge plakater på Forsyning Helsingørs elmaster i forbindelse med cirkusbesøg, koncerter, kræmmermarked og lignende arrangementer.

Hvis du ønsker at ophænge plakater på Forsyning Helsingørs elmaster i Helsingør Kommune, skal du have en tilladelse.

Du skal sende en ansøgning med oplysninger om, hvilket arrangement, det drejer sig om, hvor det skal afholdes og i hvilken periode, arrangementet skal holdes.

Tilladelsen gives af Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør.

Retningslinjer for opsætning af plakater

Generelle bestemmelser

 • Ophængning af plakater må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger.
 • Center for By, Land og Vand informerer Nordsjællands Politi om tilladelsen.
 • Plakater der ønskes ophængt på vejbelysningsmaster, elmaster eller lignende, som ikke tilhører Forsyning Helsingør/Helsingør Kommune, kræver særskilt tilladelse fra ejeren.
 • Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.
 • Denne tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakaterne.

Perioder for ophængning og nedtagning af plakater

 • Plakater må tidligst ophænges 2 uger før arrangementet.
 • Plakater skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementet.

Geografi – Hvor må plakaterne ophænges

 • Plakater må kun ophænges indenfor tættere bebygget område afmærket med byzonetavle E55. (Der må ikke ophænges plakater på vejareal udenfor området med byzonetavle E55)
 • Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant. Plakaterne må ikke anbringes over kørebane- og cykelstiareal.
 • Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste elførende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 3, kan fastsætte yderligere krav herom.
 • Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat.
 • Plakater må kun ophænges på eksisterende konstruktioner, stativer mv. Der må ikke etableres særlige konstruktioner og stativer mv. alene til brug for ophængning af plakater.
 • Plakater må ikke ophænges på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og lignende.
 • Plakater kan dog ophænges på buslæskure der tidligere konkret er godkendt af vejmyndigheden til opsætning af reklame. (Reklamefinansierede buslæskure).
 • Plakater må ikke ophænges på broer, bygværker og portaler.
 • Plakater må ikke ophænges i midterrabat.
 • Plakater må ikke ophænges på højspændingsmaster.
 • Plakater må ikke ophænges på motorveje og motortrafikveje inklusiv ramper og rastepladser mv.
 • Plakater må ikke ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • Plakater må ikke ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering samt andet vejudstyr.
 • Plakater og bannere må ikke ophænges eller udspændes over kørebaneareal. Teknisk – Hvordan må plakaterne ophænges og hvilken størrelse må plakaterne have.
 • Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.
 • Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 m2
 • Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, fx vandfast masonit, finer eller lign.
 • Plakaterne skal fastgøres med ikke-metallisk binding.
 • Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning. Konsekvenser – Vejmyndighedens fjernelse af plakater
 • Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vejlovens § 80, uden forudgående varsel, at fjerne plakater på ophængers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.
 • Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen i op til 5 dage efter nedtagningen.
 • Plakater der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende retningslinjer, kan forlanges fjernet med skriftligt påbud på minimum 3 dage.

Lovhjemmel til ophængning af plakater

 • Lov om offentlige Veje § 80 (Vejbestyrelsen)
 • Lov om private fællesveje § 66 (Vejbestyrelsen)
 • Færdselslovens § 99 (Politiet)
 • Naturbeskyttelsesloven § 21

Erstatning ved skader på vejens udstyr

Skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til Vejbestyrelsen, der vil lade skaden udbedre for ophængers regning.

Kontakt Vejbestyrelsen: blv@helsingor.dk eller tlf. 49 28 28 28

Plakater der er nedtaget af Vejmyndigheden

Nedtagne plakater opbevares af Helsingør Kommune på:
Materielgården Sindshvile, Kongevejen 425C 3490 Kvistgård.

Skilte på landet

Det må du gerne

Der er undtagelser fra forbuddet, bl.a. "virksomhedsreklamer", trafikpropaganda godkendt af Rådet for større Færdselssikkerhed og valgplakater. Undtagelserne er beskrevet i lovens § 21, stk. 2.

Mindre henvisningskilte og skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder er undtaget, når de opfylder reglerne herom i Miljøministeriets bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land.

Bekendtgørelsen indeholder også særlige regler for reklamer på idrætsanlæg og golfbaner.

Det må man ikke

Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, fx fastforankrede balloner, flag, køretøjer mv., når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed.
Forbuddet er absolut og gælder i princippet uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende i området eller ej – fx fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.

Forbuddet gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.). Naturklagenævnet har i 'Naturklagenævnet Orienterer' på nævnets hjemmeside www.nkn.dk refereret en række konkrete afgørelser om, hvad der forstås ved det åbne land.