Affald fra autoværksteder

Alt affald skal sorteres og bortskaffes til genanvendelse eller specialbehandling

Affald skal mindst sorteres i følgende fraktioner:

Spildolie* (olie fra motor, gearkasse, bagtøj, oliekøler, servostyring og pneumatiske systemer
Bremse- og koblingsvæske*
Kølervæske*
Sprinklervæske*
Kølemidler
Motorbenzin og dieselolie*
Oliefiltre*
Bilbatterier*
Ni-Cd-batterier*
Blyholdige balanceklodser*
Kviksølvskontakter*
Dæk
Bilruder
Plastkofangere og –spoilere
Katalysatorer
Airbags og selestrammere
Trykbeholdere*
Elektronisk udstyr
Jern og metal
Pap og papir

Affald skal skaffes bort til en indsamler, der er på Miljøstyrelsens liste. Affald mærket med * er farligt affald. Farligt affald skal dog skaffes bort via den kommunale ordning, som I/S Nordforbrændingen står for. Du kan dog søge Center for Teknik , Miljø og Klima om tilladelse til at aflevere til en anden, som også skal stå på Miljøstyrelsens liste. Olie fra olieudskiller er også farligt affald.

Ved Helsingør Kommunes tilsyn skal du kunne dokumentere, at du overholder dette.

Alt farligt affald skal opbevares indendørs og på et tæt gulv, og på en sådan måde, at et eventuelt spild ikke kan forurene jord, grundvand eller kloakken. Vælger du en spildbakke, skal den være stor nok til at kunne rumme hele indholdet af den største beholder, der er på spildbakken.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk