PCB-affald

Før nedrivning eller renovering skal der altid screenes og evt. undersøges for PCB.

Kortlægning og anmeldelse af PCB

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Trods det findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Eksempler på anvendelse af PCB:

  • Blødgører til dilatationsfuger
  • Fuger og tætninger udført med fugemasse
  • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve
  • Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
  • Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
  • Olie i oliefyldte kondensatorer
  • Lim i termoruder
  • Maling

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningen for at identificere PCB og redegøre for håndteringen af PCB-affaldet. Kortlægningen er obligatorisk for bygninger, der viser tegn på indhold af PCB.

Anvisning

Helsingør Kommune anviser PCB-affaldet. Affaldet deles op i fire grupper, som hver især anvises, som det vises i denne tabel:

Gruppe  Koncentration        mg/kg (ppm) Anvisning
    1

  PCB total <0,1                    Bly <40 

Kan klassificeres til genanvendelse efter anmeldelse til Helsingør Kommune
    2

  PCB total 0,1-50             Bly 40-2.500 

Brændbart affald anvises til Nordforbrændingen.
Deponeringsegnet affald anvises til deponering på Skibstrup Affaldscenter

    3

  PCB total >50                 Bly > 2.500

Farligt affald. Alle typer affald anvises til NORD. Bemærk at der er særlige emballageregler når PCB>1.000 mg/kg.

    4

  Blandinger 

Blandinger af farligt PCB og/eller bly med andet affald betragtes som farligt PCB- eller blyaffald og anvises til NORD.

 

Deklaration

Når PCB-affaldet skal deponeres, skal du udfylde en affaldsdeklaration og aflevere den ved ankomst til Skibstrup Affaldscenter. Deklarationen har til formål at oplyse og registrere om affaldet er grundlæggende karakteriseret og egnet til deponering.

Anmeld PCB-affald

Anmeldelse skal ske via Byg og Miljø, hvor der er et skema, som omfatter alle anmeldepligtige affaldstyper. Man skal bruge NemID til at logge ind på Byg og Miljø. Har man allerede en byggesag på Byg og Miljø findes skemaet under denne sag. Skemaet udfyldes og indsendes efter anvisningerne. Affaldet skal anmeldes senest 14 dage, før arbejdet går i gang. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand.

Anmeld affald på Byg og Miljø

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsen

Vejledninger

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk