Referat af nabomøde den 23. august 2016

Lokalplanen var hovedpunkt på dagsordenen, da Helsingør Kommune tirsdag den 23. august holdt nabomøde om Skolen i Bymidten.

Tirsdag den 23. august holdt Helsingør Kommune orienteringsmøde for naboerne om Skolen i Bymidten. Lokalplanen stod som hovedpunkt på dagsordenen.

Til stede:

Fra Helsingør Kommune: Rikke Reiter, chef for Center for Dagtilbud og Skoler

Mette Galtt, arkitekt, Center for By, Land og Vand

Jan Krog Islin, projektleder på Skolen i Bymidten

Katrine Kjærbo, områdeleder for Trafik, Vej og Grønne områder

Kari Jørgensen, skoleleder på Helsingør Skole.

17 naboer.

Referent: Susanne Foldberg, kommunikationskonsulent, Helsingør Kommune.

Om lokalplanen

Rikke Reiter bød velkommen til mødet og understregede, at Helsingør Kommune skal sikre den løbende dialog med naboerne, så de har en aktie i, hvad der sker, og vi kan få sat lys på de ting, der dukker op undervejs i byggeprocessen.

Hovedpunkt på mødet var lokalplanen for Skolen i Bymidten.

Se lokalplanen for Skolen i Bymidten

Mette Galtt fortalte om lokalplanens indhold.

Der er ikke kommet nogen bemærkninger ind til afgørelsen om, at der ikke skal miljøvurderes.

Der var indsigelsesfrist på selve lokalplanen den 31. august. De indsigelser, der er kommet ind, vil blive behandlet og besvaret.

Det videre forløb er, at lokalplanen behandles i Udvalget for Teknik, Miljø og Klima den 4. oktober, i Økonomiudvalget den 24. oktober og forventes endeligt vedtaget i byrådet den 31. oktober.

Den endelige vedtagelse annonceres på kommunens hjemmeside. Derefter er det muligt at klage over den endelige vedtagelse, men kun over proces og retlige ting, ikke over indhold.

Om byggeprojekterne

Jan Krog Islin, projektleder, fortalte om det renoveringsprojekt, der er i fuld gang på de eksisterende bygninger på Byskolen. Bl.a. er der sat nye vinduer i, og der mangler p.t. få vinduer, som skal specialfremstilles.

Dertil kommer facaderenoveringen, som er der er meget gang i. Den er så godt som færdig, der mangler kun bygning 6.

Nybyggeriet: Arkitekterne arbejder hårdt på at blive færdige med at tegne skolen, både det indre og det ydre.

De endelige tegninger vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside, så snart de er klar.

Det står klart, at bygning 2 rives ned og erstattes med en lidt mindre bygning. Bygning 8 rives også ned, da den er fyldt med skimmelsvamp.

Der bygges en ny bygning 8 på størrelse med den eksisterende.

Tidsplan for byggeriet:

  • Renoveringen ventes afsluttet inden for et par måneder.
  • Begyndelsen af 2017: Bygning 2 og 8 rives ned.
  • Medio 2017: Tag på bygning 3 skiftes, da der er fundet asbest i det.
  • Efter sommerferien 2017: Nybyggeriet går i gang. Forinden skal projektet tegnes færdigt og godkendes, det skal i udbud, og der skal vælges entreprenør.

 

Spørgsmål fra salen: Bevares træhegn til Lundegade?

Ja.

Spørgsmål: Er der fastlagt mål og højder på nybyggeriet?

Ja. De er fastsat i lokalplanen, se side 8 plus kortbilag 4 og 5.

Spørgsmål: Hvordan ser afløseren for bygning 2 ud?

Der kan ses af kortbilag 2 (side 33) til lokalplanen.

Se lokalplanen for Skolen i Bymidten

Det bliver murstensbyggeri.

Jan Krog Islin oplyste, at kommunen er i gang med at planlægge fotoregistrering af de huse, som ligger tættest på den kommende byggeplads. Det kræver, at kommunen får lov til at komme ind i haverne for at fotografere. Plus ind i huset, hvilket forudsætter, at beboerne er til stede.

Der bliver skrevet ud til de naboer, hvis huse skal fotograferes, med angivelse af tidspunkt.

Kommunens forslag til, hvilke huse det drejer sig om, kan ses her

Husene fotograferes for at have dokumentation til eventuelle erstatningssager. Tidshorisonten er, at beboerne i hele byggeperioden har krav på erstatning fra Helsingør Kommune.

Kommunen lovede at undersøge, om der er en forældelsesfrist på erstatningskrav:

I forsikringsloven står der:
§ 21. Er forsikringsbegivenheden indtrådt, skal den sikrede uden ophold give selskabet meddelelse derom, hvis han i den anledning vil rejse krav mod dette.

- Herudover er det forskelligt fra forsikring til forsikring, hvordan det ser ud i forhold til erstatningskrav.

Spørgsmålet blev bragt op i forbindelse med eventuelle skader efter nedrivningen af biblioteket.

Spørgsmål: Bliver alleen på Marienlyst Allé genetableret?

Ja, det er planen. Visionen er at videreføre alleen, det bliver der taget højde for i vejprojektet og i forbindelse med, at der anlægges cykelparkering.

Kommentar fra salen: Hvis I oplever problemer med rystelser, der kan give sætningsskader, så skriv klokkeslæt og dato op. Kun på den måde kan I komme igennem til forsikringsselskabet.

Spørgsmål: Indeholder det nye projekt et cafeteria eller andet erhvervslignende?

Nej, der er intet cafeteria. Det hele er udlagt til offentlige formål, det vil sige skole, SFO, Musikskole og klub. Der er en kantine til skolen, men alt, hvad der har med privat service at gøre, er taget ud af planen.

Spørgsmål: Bliver der nye aktiviteter i forhold til i dag?

Der kommer musikskole og hal, og anvendelsen er rimeligt klart beskrevet.

Spørgsmål: Hvem må bruge parkering?

Det kan ikke slås fast i lokalplan. Det kan skiltes af politiet efterfølgende.

Spørgsmål: Bliver området åbent for offentligheden?

Ja, det bliver et åbent sted, som det altid har været. Lokalerne vil blive brugt til aftenskoleformål. Kommunen håber at kunne forebygge hashsalg etc. ved, at området er åbent.

Spørgsmål: Kan der videoovervåges for at undgå uheldige episoder, hærværk etc.?

Det er ikke tilladt at overvåge hele områder, kun facader.

Se vejledning vedr. overvågning af offentlige områder

Vær særligt opmærksom på vejledningens side 13, som handler om overvågningsregler for offentlige myndigheder.

Flere spørgsmål fra salen 

Spørgsmål: Hvad gik Dansk Cyklistforbunds indsigelse på?

Dels på trafikken generelt, dels på at de gerne vil have overdækket cykelparkering.

Generelt kan man sige om vejprojektet, at man arbejder med chikaner og hævede arealer. Marienlyst Allé er så smal, at der ikke er plads til cykelstier. Det nye vejprojekt kan sammenlignes med Havnegade – med indsnævringer, som tvinger folk til at køre langsomt og være agtpågivende.

Spørgsmål: Hvad skal der ske med sidste del af Lundegade?

Det er uden for denne lokalplan. Der indkaldes til et nyt borgermøde om det.

Spørgsmål: I materialet er angivet et tidsrum for benyttelse af hal og Musikskole? Regner man med, at området skal benyttes ud over det?

Nej, der er ikke planlagt nogen aktiviteter ud over det.

Spørgsmål: Vil der være kontrol eller overvågning af området?

Nej, det er ikke meningen. Kommunen vil vurdere, om der skal være kontrol, hvis der opstår et behov for det. Udgående medarbejdere fra SSP prøver at få fat i de unge og forebygge de eventuelle ting, der kan opstå. Men man kan ikke forbyde folk at opholde sig på skolens areal.

Spørgsmål: Hvornår er trafiksaneringen planlagt til?

Trafiksaneringen bliver noget af det sidste, vi laver. Undervejs i byggeriet kan man løbende risikere skader på asfalten, derfor ligger trafiksaneringen i sidste etape, og det er usikkert præcis, hvornår den kommer i gang. Alting skal efter planen stå færdigt ultimo 2019.

Spørgsmål: Der er lagt ledninger i fortovet ved porten ind til Lundegade 1. Det betyder, at fliserne ligger forfærdeligt. Kan der blive gjort noget ved det?

Det er blevet påpeget overfor NSPV, som har lovet at gøre noget ved det.

Spørgsmål: Der går tre år, inden byggeriet er færdigt. Skal vi se på hække, der ikke bliver klippet ved det gamle bibliotek, indtil byggeriet er færdigt?

Der er indgået en kontrakt med NSPV om, at de skal holde området. Kommunen har kontaktet NSPV, som har lovet, at der bliver taget hånd om opgaven fremadrettet.

Spørgsmål: Der er nogle flotte træer i skellet, bliver de stående?

Ja, ingen af de eksisterende træer fældes. Det er en gammel skole, og til den hører gamle træer.

Planen er at supplere med træer mellem bygningerne.