Idrætsforeninger i Helsingør Kommune

Herunder kan du læse mere om, hvilke tilskud man kan søge som idrætsforening.

I Helsingør Kommune er der ca. 130 idrætsforeninger med sammenlagt 25.000 medlemmer, hvoraf ca. 10.000 er under 25 år.

Slå foreningerne op i foreningsregistret

I tilskudssammenhæng defineres en idrætsforening, som en forening, der er medlem af et anerkendt landsforbund, som fx. DGI, DIF og DFF.

Læs mere om tilskudsmuligheder

Har du yderligere spørgsmål til tilskudsordningen, kan du kontakte Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

Aktivitetstilskud

Aktivitetspuljen yder støtte til deltagelse i stævner, træningslejre, danmarksturneringer samt officielle mesterskaber.

Idrætsforeninger hjemmehørende i Helsingør Kommune og medlem af et anerkendt forbund kan ved ovennævnte aktiviteter, søge om tilskud til medlemmer mellem 4 - 25 år samt et passende antal ledere.

Til stævner og træningslejre ydes et grundtilskud pr. døgn (max 11. døgn) samt holdgebyr eller deltagergebyr til enkelt idrætsudøvere.

Til officielle turneringskampe på Bornholm og vest for Storebælt samt officielle nationale- og internationale mesterskaber, hvor holdet/deltageren har kvalificeret sig, ydes tillige et rejsetilskud.

Ansøgning om aktivitetstilskud til idrætsforeninger

Ansøgningsskema indsendes udfyldt sammen med dokumentation for afholdte udgifter og deltagerliste med fødselsdato til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

Medlemstilskud

Medlemspuljen yder et grundtilskud til foreningen baseret på foreningens indberettede medlemstal.

Tilskuddet beregnes ud fra foreningens antal aktive medlemmer op til 25 år og som har været aktivt medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

Idrætsforeninger hjemmehørende i Helsingør Kommune og medlem af anerkendt forbund (DIF, DGI eller Dansk Firmaidræt) kan fremsende udtræk fra Centralt Foreningsregister.

Udtræk fra CFR med medlemstal inddelt i aldersgrupper og køn skal sammen med underskreven erklæring om indhentning af børneattester samt foreningens sidst reviderede regnskab indsendes til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

Hvis foreningen ikke indberetter via CFR kan I indberette via nedenstående skema.

Indberet medlemstal 

 

Medlemstal i forbindelse med medlemstilskud skal indberettes senest den 15. marts.

Materialetilskud

Materialetilskudspuljen yder tilskud til større arbejder, investeringer og anskaffelser i foreningerne.

Tilskud ydes som udgangspunkt med 50 % af den samlede investering eller anskaffelse. Anden finansiering kan ske i form af foreningens egne midler, eget arbejde, sponsorer, samt andre fonde, puljer m.v.

  • Foreninger der modtog tilskud sidste år, kan kun helt ekstraordinært opnå tilskud.

  • Der kan kun indsendes ét ansøgningsskema pr. forening. Derfor skal hver forening foretage en intern prioritering af egne ønsker og herefter udarbejde én ansøgning.

Bevilgede tilskud udbetales løbende i perioden 1. april - 1. december i pågældende puljeår mod indsendelse af dokumention for afholdte udgifter.

Ansøg om materialetilskud til Idrætsforening

Ubenyttede bevillinger kan tildeles foreninger, der ikke kom i betragtning ved første fordeling (marts) eller hensættes i puljen for akut opstået behov.

Der er afsat kr. 25.000 af puljen til akut opstået behov. Ansøgning her til kan indsendes løbende i puljeåret til sekretariatet.

Ansøgningsfristen for materialetilskud er den 31. januar hvert år.

Kursustilskud

Puljen yder økonomisk støtte til kursus og uddannelse for instruktører, trænere og frivillige ledere tilknyttet foreningen.

 

Uddannelsen eller kurset skal have et emnevalg, som skønnes, at ville øge viden og kendskab til det frivillige arbejde i foreningen, som fx træner- og instruktørkurser, ledelse i og af foreningen.

Tilskud til kursus ydes med 75 procent af dokumenterede udgifter - dog max 2.500,00 kr. pr. deltager. Dokumenterede udgifter omhandler kursusafgift, opholds- og transportudgifter.

Ansøgningsskema

Konferencer, generalforsamlinger, studieophold og lignende er ikke omfattet af ordningen.

Lokaletilskud

Puljen yder økonomisk støtte til foreningers egne eller lejede lokaler, hvor kommunen ikke kan anvise et egnet, offentlig lokale.

Foreningerne skal have status som frivillig folkeoplysende forening jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven.

For idræts-og spejderforeninger ydes 100% tilskud af driftsudgifter til renter af prioritetsgæld, skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendom samt udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, regøring og evt. fornødent tilsyn.

Ansøg om lokaletilskud til idrætsforening

Har en forening mere end 10% aktive medlemmer, der er fyldt 25 år, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal aktive medlemmer. Der sker ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

Det betyder, at de idrætsforeninger, som er hjemmehørende i egne eller lejede lokaler, i de fleste tilfælde kun kan opnå tilskud for den andel af medlemmer, som er under 25 år.

Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 15. marts.

Jolleordning

Puljen yder tilskud til medlemmer af sejlklubber, søspejdergrupper m.v. med bopæl i Helsingør Kommune.

Medlemmerne skal være under 26 år og have registrede bådpladser i den enkelte sejlklubs hjemhavn i kommunen.

Registrede klubejede joller, der anvendes af medlemmer under den anførte aldersgrænse falder ind under ordningen, ligesom det tilkommer sejlklubberne indtil to afgiftsfrie pladser i havnebassinet til klubejede instruktions- og følgebåde.

Helsingør Nordhavns gældende takster for største jolletyper er udgangspunkt for ydelse af maximalt tilskud. Der kan også ydes refusion for indendørs opbevaring af joller om vinteren, når opbevaringen er aftalt kollektivt af sejlklubben for dens jollesejlere.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk