Spejdere & DUI

Her kan du læse om de tilskud som foreninger, der udfører frivilligt og idébestemt børne- og ungearbejde, kan søge.

Foreninger med idébestemt børne- og ungearbejde har tilsammen 1.600 medlemmer, hvoraf ca. 1.000 er under 25 år.

Spejdergrupper og DUI Leg og Virke er organiseret i "Fællesrådet" og udgør tilsammen ca. 600 medlemmer, hvoraf 475 er under 25 år.

Læs mere om tilskudsmuligheder

 

Aktivitetstilskud

Aktivitetspuljen yder økonomisk støtte til deltagelse i weekendture, lejre eller andre arrangementer med overnatning.

Spejdergrupper, korps m.v. som er hjemmehørende i Helsingør Kommune og medlem af "Fællesrådet" kan ved ovennævnte aktiviteter, søge om tilskud til medlemmer mellem 4 - 25 år samt et passende antal ledere.

Tilskuddet baseres på antal deltagerovernatninger i det forgangne år, hvor 1 deltager overnatning = 1 person, der ovenatter 1 nat.

Deltagelse i egne arrangementer og i aktiviteter arrangeret af andre, kan regnes med - sålænge arrangementet/aktiviteten er målrettet børn og unge.

Ansøg om aktivitetstilskud til Spejder og dui

Der ansøges om tilskud på blanketten "Tro og Love". Sammen med ansøgningen skal blanketten "Specifikation" sendes til Fællesrådet: kasserer@helsingorfaellesraad.dk

Medlemstilskud

Medlemspuljen yder et grundtilskud til børne- og ungdomsorganisationen baseret på indberettede medlemstal.

Tilskuddet beregnes ud fra antal aktive medlemmer op til 25 år og som har været aktivt medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

Ansøg om medlemstilskud til spejder og dui

Indberetningsskema indeholdende medlemstal inddelt i aldersgrupper og køn skal sammen med:

  • underskreven erklæring om indhentning af børneattester
  • foreningens sidst reviderede regnskab

Indsendes til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

Medlemstal i forbindelse med medlemstilskud skal indberettes senest den 15. marts.

Materialetilskud

Puljen yder økonomisk støtte til børne- og ungdomsorganisationers indkøb af større anskaffelser, så som telte og inventar.

Mindre udstyr, så som gryder, økser m.v. forudsættes dækket af medlemstilskuddet.

Ansøges der om støtte til flere anskaffelser, indsendes der ansøgningsskema for hver anskaffelse. Anskaffelser, der hører sammen, fx patruljetelt med forsejl og underlag, skrives på samme blanket.

Ansøg om materialetilskud til spejder og dui

Ansøgning om materieltilskud skal sendes til Fællesrådet senest 1. april. Bevilgede tilskud udbetales løbende frem til 1. oktober mod indsendelse af dokumentation til Fællesrådet.

Uddannelsestilskud

Formål med uddannelsen skal være at uddanne og dygtiggøre ledere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer til brug for deres ulønnede arbejde.

Kurset skal godkendes af Fællesrådet som støtteberettiget. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i konferencer, studierejser, divisions- og divisionsassistentkurser eller stævner.

Ansøg om uddannelsestilskud til spejder og dui

Kursusdeltageren skal være fyldt 13 år. Dog skal det angives, om der er modtaget støtte fra Sct. Georgs gilderne til kurser for de yngste fx Plan og Roland. Tilskudsberettiget udgifter er:

  •     Kursusafgiften
  •     Opholdsudgifter, som ikke er medregnet i kursusudgiften
  •     Rejseudgiften med billigste rejsemåde (inkl. pladsbillet)  

Der ydes et tilskud på max 75 procent af de dokumenterede tilskudsberettigede udgifter – dog max tilskud på 2.500 kr. pr. deltager pr. kursus. For kurser i udlandet kan der udelukkende søges om tilskud til den danske grænse. 

Et kursus, som strækker sig over flere perioder, regnes som ét kursus.

Lokaletilskud

Puljen yder økonomisk støtte til foreningers egne eller lejede lokaler, hvor kommunen ikke kan anvise et egnet kommunalt lokale.

Foreningerne skal have status som frivillig folkeoplysende forening jævnfør bestemmelserne i folkeoplysningsloven

For idræts-og spejderforeninger ydes 100% tilskud af driftsudgifter til renter af prioritetsgæld, skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendom samt udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, regøring og evt. fornødent tilsyn. 

Ansøgn om lokaletilskud til spejder og dui

Har en forening mere end 10% aktive medlemmer, der er fyldt 25 år, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal aktive medlemmer. Der sker ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. 

Det betyder, at de idrætsforeninger, som er hjemmehørende i egne eller lejede lokaler, i de fleste tilfælde kun kan opnå tilskud for den andel af medlemmer, som er under 25 år.

Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 15. marts.

Jolleordning

Puljen yder tilskud til medlemmer af sejlklubber, søspejdergrupper m.v. med bopæl i Helsingør Kommune.

Medlemmerne skal være under 26 år og have registrede bådpladser i den enkelte sejlklubs hjemhavn i kommunen.

Registrede klubejede joller, der anvendes af medlemmer under den anførte aldersgrænse falder ind under ordningen, ligesom det tilkommer sejlklubberne indtil to afgiftsfrie pladser i havnebassinet til klubejede instruktions- og følgebåde. 

Helsingør Nordhavns gældende takster for største jolletyper er udgangspunkt for ydelse af maximalt tilskud. Der kan også ydes refusion for indendørs opbevaring af joller om vinteren, når opbevaringen er aftalt kollektivt af sejlklubben for dens jollesejlere.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk