Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 1.150 for ”Helsingør Bykerne”

Byrådet har den 19. september 2016 besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanområdet for Helsingør Bykerne.

Afgørelse om miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen af lokalplanforslag nr. 1.150 og tillæg nr. 30 til Helsingør Kommuneplan

Har du spørgsmål til miljøvurderingsbeslutningen er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Mette Galtt på tlf. 49 28 24 98.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 27. oktober 2016.

Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 29. marts 2017.