Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 1.144 Badevej 2-4 i Helsingør

Planforslaget mulige konsekvenser for miljøet er blevet vurderet i forhold til detailhandel og trafiksikkerhed.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har gennemført en screening af lokalplanens indhold i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, pkt. 3.

Her kan du se miljø-screeningen

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet. 

Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 29. juni 2016.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest 1. december 2016.