Afgørelse om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslag 5.46 for "Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk"

Helsingør Byråd vedtog den 29. februar 2016 at der ikke skulle fortages en miljøvurdering af lokalplan nr. 5.46.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen

Har du spørgsmål til miljøvurderingsbeslutningen er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Schulz Schovsbo på pss03@helsingor.dk eller tlf. 49 28 25 23.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 30.3.2016.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 2.9.2016.