Esrumvej 403 - Dispensation

Vi har givet en ny dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af gravitationsledning og tilslutning til pumpebrønd på Esrumvej 403, matr.nr. 9c Plejelt By, Tikøb (Dalebro), hvor metoden er ændret til gravning. Arealet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 som overdrev.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Det vil sige vi skal have modtaget klagen senest den 10. november 2014. Eventuel klage skal sendes til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk

Læs også Natur og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr.