Gurrevej 166 - Dispensation

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø på ejendommen matr. nr. 65b Helsingør Overdrev,  Gurrevej 166, 3000 Helsingør

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Det vil sige til og med 12. januar 2015.

Eventuel klage skal sendes til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand. Vi videresender din klage via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Men du kan vælge selv at indtaste klagen.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk