Annullering af lokalplan for Skolen i Bymidten

Et forslag til lokalplan 1.139 for Skolen i Bymidten blev vedtaget af Byrådet den 24.11.2014 med henblik på offentlig høring. Lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering var fremlagt i perioden fra 9. december 2014 til den 17. februar 2015.

På baggrund af klager over afgørelsen om miljøvurdering blev lokalplanen ikke vedtaget endeligt. I den periode hvor Natur- og Miljøklagenævnet behandlede klagen, har Helsingør Kommune ændret projektet for Skolen i Bymidten, det har blandt andet været nødvendigt af økonomiske årsager.

Byrådet besluttede den 5. oktober 2015 at igangsætte renovering, ombygning og udbygning af projektet omkring Skolen i Bymidten. Samtidig skal der arbejdes videre med en ny løsning, hvor hal, udskoling og musikskole samles på biblioteksgrunden.

På den baggrund er der ikke længere grund til at arbejde videre med det fremlagte forslag til lokalplan 1.139, fordi den nye beslutning for placering af hal, udskoling og musikskole ikke kan rummes inden for det offentliggjorte lokalplanforslag, men kræver ny lokalplan som skal i offentlig høring.

Efter planlovens § 17 må en ejendom, der er omfattet af et offentliggjort forslag til lokalplan, ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, som skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Med denne annoncering af, at Helsingør Kommune ikke vedtager lokalplan 1.139, bortfalder disse midlertidige retsvirkninger efter § 17.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse senest d. 24. februar 2016. Se klagevejledning i den grå boks her til højre.

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske senest d. 27. juli 2016. Se klagevejledning i den grå boks her til højre.