Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 3.36 for "Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde

Der er foretaget en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen

Har du spørgsmål til miljøvurderingsbeslutningen er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Schulz Schovsbo på pss03@helsingor.dk eller tlf. 49 28 25 23.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.
Ønsker du at klage skal dette ske senest den 30.5.2016.
Du kan se klagevejledning her til højre i den grå boks.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest den 2.11.2016.