Afgørelse om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslag 5.47 for "Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk

Planforslaget mulige konsekvenser for miljøet er blevet vurderet i forhold til detailhandel og trafiksikkerhed.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen

Har du spørgsmål beslutningen er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Susanne Eriksen på ser53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 96

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.
Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 30.3.2016.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 2.9.2016.