Afgørelse om miljøvurdering af lokalplanområdet for Skolen i bymidten

Byrådet besluttede den 20. juni 2016 at der ikke skulle foretages en miljøvurdering af lokalplanforslag for Skolen i bymidten.

Afgørelse om Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen af lokalplanområdet for "Skolen i bymidten"

Har du spørgsmål til miljøvurderingsbeslutningen er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Mette Galtt på mga53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 98.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 20. juli 2016.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 22. december 2016.