Planstrategi 2015 - 2027 og lokal Agenda 21-strategi for Helsingør Kommune

Planstrategien er Byrådets overordnede plan for den fysiske planlægning de næste 12 år.

Offentliggjort d. 10.2.2016.

Helsingør Byråd har 25. januar 2016 godkendt Planstrategi 2015 for Helsingør Kommune i henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
Byrådet har desuden besluttet, at kommuneplanen revideres i sin helhed med henblik på endelig vedtagelse i 2017.
Planstrategien omfatter desuden Helsingør Kommunes lokale Agenda 21-strategi.

Her kan du se Planstrategi 2015 - 2027 og Agenda 21-strategi 2-sidet (bladre-version)

Her kan du se Planstrategi 2015 - 2027 og Agenda 21-strategi til evt. udskrivning

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 9. marts 2016.

Klageportalen nås på disse link der fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. – Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 10. august 2016.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk