VVM-screeninger og tilladelser - Vandindvinding

Forsyning Helsingør A/S har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde op til i alt 5,2 millioner m3 vand årligt fra forsyningens 4 vandværker og tilhørende kildefelter. Indvinding af grundvand under 10 millioner m3 skal screenes for mulige miljøpåvirkninger – en VVM screening. Det sker efter Lovbekendtgørelse nr. 1510 (Vurdering af virkning af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet).

Ved screeningen har vi vurderet om indvindingerne vil have nogen væsentlige miljøpåvirkninger. Det er vores vurdering, at indvinding af grundvand ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Vi har derfor truffet afgørelse om at indvindingerne ikke er VVM–pligtige.

På baggrund af VVM-screeningen har vi meddelt:

Endelig tilladelse (Lov om Vandforsyning) med vilkår til fortsat indvinding af grundvand til Hellebæk, Solbakken og Espergærde vandværker og tilhørende     kildefelter

Foreløbig tilladelse (Lov om Vandforsyning) med vilkår til indvinding af grundvand fra Snekkersten Vandværk og tilhørende kildefelt. 

Den foreløbige tilladelse løber frem til 6.januar 2018. Vi vil vurdere resultaterne af et overvågningsprogram som grundlag for en afgørelse om en endelig tilladelse efter bekendtgørelse nr. 1451 (Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (planlovens § 58, stk. 4). Naturklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Espergærde Vandværk

VVM-screening

Vandindvindingstilladelse

Hellebæk Vandværk

VVM-screening

Vandindvindingstilladelse

Snekkersten Vandværk

VVM-screening

Vandindvindingstilladelse

Solbakken Vandværk

VVM-screening

 Vandindvindingstilladelse

 Bilag (fælles)

kortlægning

Risikovurdering

 

 

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk