Afgørelse om miljøvurdering for tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012 - 2026

Byrådet har den 20. juni 2016 besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2026.

LÆS AFGØRELSEN

Forslaget til tillægget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forslaget giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Eventuel klage skal indtastes og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om hvem der er klageberettiget. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr. Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks. 

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen, dvs. senest den 23. december 2016.