Dale Korsvej Vandværk - Vandindvindingstilladelse

Dale Korsvej Vandværk I/S har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde 17.000 m3 grundvand årligt fra værkets boring.

Indvinding af grundvand under 10 millioner m3 skal screenes for mulige miljøpåvirkninger – en VVM screening. Det sker efter Lovbekendtgørelse nr. 1510 (Vurdering af virkning af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet).

Ved screeningen har vi vurderet, om indvindingerne vil have nogen væsentlige miljøpåvirkninger. Det er vores vurdering, at indvinding af grundvand ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Vi har derfor truffet afgørelse om at indvindingerne ikke er VVM–pligtige.

 På baggrund af VVM-screeningen har vi meddelt endelig tilladelse med vilkår til Dale Korsvej Vandværk I/S til fortsat indvinding af grundvand.

VVM-screeningen

Vandindvindingstilladelsen

Klagevejledning

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (planlovens § 58, stk. 4). Naturklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Fristen for at klage er til og med 5. august 2016.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk