VVM-screeninger og tilladelser til vandindvinding

Hornbæk og Kildekrog vandværker har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde henholdsvis 400.000 og 85.000 m3 grundvand årligt fra værkernes boringer.

Indvinding af grundvand under 10 millioner m3 skal screenes for mulige miljøpåvirkninger – en VVM screening. Det sker efter Lovbekendtgørelse nr. 1510 (Vurdering af virkning af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet).

Ved screeningen har vi vurderet om indvindingerne vil have nogen væsentlige miljøpåvirkninger. Det er vores vurdering, at indvinding af grundvand ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Vi har derfor truffet afgørelse om at indvindingerne ikke er VVM–pligtige.

På baggrund af VVM-screeningen har vi meddelt:

Endelig tilladelse (Lov om Vandforsyning) med vilkår til Hornbæk og Kildekrog vandværker til fortsat indvinding af grundvand.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (planlovens § 58, stk. 4). Naturklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Hornbæk Vandværk

VVM-screening

Vandindvindingstilladelse

Kildekrog Vandværk 

VVM-Screening

Vandindvindingstilladelse

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk