Forslag til aflysning af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken

Helsingør Byråd har d. 14. december 2015 besluttet af offentliggøre forslag om ophævelse af lokalplan 1.58 for Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken.

 

Her kan du se lokalplan nr. 1.58  for "Boliger ved Marienlyst Allé i Helsingør

På tegningen kan du se, hvilket område planen gælder for – området er markeret med skravering.

Tegning over lokalplanområdet som skal aflyses

Hvad betyder ophævelsen?
Ved at aflyse lokalplan 1.58, skal byggesager på de ejendomme, der tidligere var omfattet af lokalplan 1.58 alene behandles efter reglerne i bygningsreglementet. Det betyder tillige, at det vil være muligt i en periode indtil kommuneplanens rammer ønskes gennemført, at der kan parkeres på Kampfeltgrunden.

Det vil fortsat være Kommuneplan 2013 som gælder for området. I kommuneplan 2013 er området omfattet af ramme 1.B85, hvorefter det blandt andet gælder, at området er udlagt til helårsboligformål og offentlige formål, at bebyggelsesprocenten må være 80 og at der kan bygges i 3 etager. Såfremt det bliver et ønske, at udnytte kommuneplanens rammer om bebyggelse i 3 etager og med en bebyggelsesprocent på 80, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Andre væsentlige ændringer af eksisterende forhold, som kan have konsekvenser for omgivelserne kan udløse en ny lokalplan.

Helsingør kommuneplan kan ses her

På kortbilag 1 kan du se de ejendomme, som er omfattet af lokalplan 1.58, som foreslås aflyst. Det drejer sig om følgende matrikelnumre: 214a, 215a, 215b, 215c, 215d, og del af 214f Helsingør Bygrunde, Helsingør og del af 46y Helsingør Markjorder, Helsingør.

Kortbilag 1 kan ses her

Hvorfor?
Lokalplan 1.58 er fra 1993 og blandt andet baseret på et byggeprojekt, som aldrig er blevet gennemført og som ikke forventes gennemført. Helsingør Kommune ejer Kampfeltgrunden og ønsker midlertidigt at kunne udnytte grunden til andet end beboelse, fx til parkering for området. Efter den gældende lokalplan kan ejendommen kun bruges til boligbebyggelse. Helsingør Kommune vil lade grunden indgå i en kommende lokalplan for Skolen i Bymidten.

Offentlig høring
Du kan komme med bemærkninger til forslag om aflysning at lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Allé og Møllebakken i 8 uger fra den 8.1. til 4.3.2016.

Send eventuelle bemærkninger til blv@helsingor.dk, Helsingør Kommune, Center for by, Land og Vand senest d. 4.3.2016.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015) er der foretaget en screening af ophævelsen af lokalplan 1.58.
Screeningen har vist at aflysningen ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikter i forhold til de screenede emner, hvorfor det kan konkluderes, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.

Her kan du se miljøscreeningen

I henhold til lovens § 16 kan der klages over beslutningen om ikke at miljøvurdere, der kan kun klages over retlige forhold.

Klage skal indsendes til Miljø- og Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af miljøscreeningen, det vil sige senest d. 5.2.2016.

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene skal dette ske senest d. 8.7.2016.

Klagevejledning kan du se her til højre på siden i den grå boks.

Har du spørgsmål til forslag om ophævelse lokalplanen og miljøvurdering, kan du henvende dig på tlf. 49 28 24 98.