Lokalplanforslag nr. 5.32 for ”Boligområde syd for Sauntevej i Hornbæk” og kommuneplantillæg nr. 22, samt afgørelse om miljøvurdering

Lokalplanen giver mulighed for boligbebyggelse på Stenstrupgård samt overførsel af lokalplanområdet til byzone.

Høringsperiode: 22. juni - 31. august 2016

Helsingør Byråd vedtog den 20. juni 2016 at offentliggøre planforslag og kommuneplantillæg nr. 22, samt afgørelse om miljøvurdering.

Hvorfor denne plan?

Lokalplanen har til formål at muliggøre boligbebyggelse på Stenstrupgård og at overføre hele lokalplanområdet til byzone. Ud over arealerne på Stenstrupgård omfatter lokalplanforslaget de eksisterende ejendomme vest for gården samt boligområdet på den modsatte side af Sauntevej omkring Spicavej.
Ejerne af Stenstrupgård ønsker at udstykke 10 grunde på arealet vest for gården. Her muliggøres opførelse af fritliggende enfamiliehuse i op til to etager. De eksisterende gårdbygninger ønskes indrettet til op til 8 boliger.

Her kan du se lokalplanforslaget

Send eventuelle bemærkninger til planforslagene på blv@helsingor.dk senest d. 31. august 2016

Har du spørgsmål til forslagene er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Susanne Eriksen på ser53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 96

Miljøvurdering

Planforslagets indvirkning på miljøet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Her kan du se miljøscreening og klagevejledning til afgørelsen om miljøvurdering