Lokalplanforslag 5.46 "Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk"

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af seks pavillonboliger.

Høringsperiode: 2. marts – 27. april 2016

Helsingør Byråd vedtog den 29. februar 2016 at offentliggøre planforslaget samt afgørelse om miljøvurdering.

Hvorfor denne plan?

Helsingør Kommune har i 2014 modtaget tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter til 6 boliger for særligt udsatte borgere. Byrådet har på denne baggrund vedtaget en placering af boligerne ved det allerede eksisterende herberg Pensionatet på Per Bjørns Vej 20A i Hornbæk. Med denne lokalplan ændres anvendelsen for området til offentlige formål og boliger.

Du kan se lokalplanforslaget her

Har du spørgsmål til forslaget er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Schulz Schovsbo på pss03@helsingor.dk eller tlf. 49 28 25 23

Send eventuelle bemærkninger til blv@helsingor.dk senest d. 27. april 2016

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Du kan se miljøscreeningen og klagevejledning her