Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Energivej 19 (Egebækken) - Godkendelse/dispensation, vandløbsprojekt

Offentliggjort 13. februar 2017

Vi har godkendt og dispenseret til regulering af Egebækken (vandløbslovens § 17 og naturbeskyttelseslovens § 3) på Energivej 19.

Nyt Vandværk i Snekkersten forudsætter ikke lokalplan

Offentliggjort den 13. februar 2017

Helsingør Kommune, Center for by, Land og Vand har truffet afgørelse om, at opførelse af nyt vandværk og nedrivning af eksisterende vandværk på Agnetevej 2 i Snekkersten ikke forudsætter tilvejebringelse af lokalplan.

 

Afgørelse om miljøvurdering for ændring af lokalplanforslag 1.150 for ”Helsingør Bykerne” samt kommuneplantillæg 30

Offentliggjort 7. februar 2017

Byrådet vedtog den 30. januar 2017 en række ændringer til lokalplanforslag 1.150 samt kommuneplantillæg 30.

 

 

 

 

Gørlundevej 4 - Landzonetilladelse, hal

Offentliggjort 3. februar 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til en stålhal til Nordsjællands brandskole Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Afgørelse om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslag 4.27 for Boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde og kommuneplantillæg nr. 40

Offentliggjort: 1. februar 2017

Helsingør Byråd vedtog den 30. januar at der ikke skal laves en miljøvurdering i forhold til planforslagene.

Nordre Strandvej 25 - Dispensation, genopførelse af bolig

Offentliggjort 27. januar 2017

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseszonen til Lappestensbatteriet (naturbeskyttelseslovens § 18) til genopførelse af bolig på Nordre Strandvej 25.

Forsyning Helsingør - Dispensationer, oprensning af 5 søer

Offentliggjort 24. januar 2017

Vi (Helsingør Kommune) har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper) til at oprense 5 søer/regnvandsbassiner, der er en del af regnvandssystemet. Ansøger er Helsingør Forsynings Spildevandsafdeling og dispensationerne vedrører 5 forskellige adresser.

 

Borsholmvej 41 - Landzonetilladelse, tilbygning af virksomhedslager

Offentliggjort 23. januar 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at udvide virksomhedslageret med 390 m2 på Borsholmvej 41, 3000 Helsingør.

Karlsgårdsvej 14 - Landzonetilladelse til Bed and Breakfast

Offentliggjort 19. januar 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at etablere 5 værelser til Bed and Breakfast på Karlsgårdsvej 14, 3000 Helsingør.

Hornbækvej 513 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 12. januar 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til genopførelse af sydlængen på Hornbækvej 513, 3080 Tikøb med yogaklinik, musikstudie og kontor.

 

H P Christensens Vej 16 - Tilladelse til at nyttiggøre af affald

Offentliggjort 12. januar 2017

Vi har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 til at Nordsjællands Park og Vej I/S kan nyttiggøre 600 m3 komposteret tang til at gøre en støjvold på H P Christensens Vej 16 færdig.

Helsingør færgehavn – etablering af en ny landgangsbro er ikke VVM-pligtigt projekt

Offentliggjort 5. januar 2017

Helsingør Kommune har efter Planloven truffet afgørelse om, at etableringen af en ny passagerlandgang til leje 1 ikke er VVM-pligtig.

 

 

Afgørelse om miljøvurdering af lokalplanforslag 1.157 for Meretecentret samt kommuneplantillæg nr. 32

Offentliggjort den 21. december 2016

Byrådet besluttede den 19. december 2016 ikke at miljøvurderer lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 32.

Hellebækvej 17 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 14. december 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til erhverv i kælderen på Hellebækvej 17.

Handleplaner for "Natura2000-områder" - Miljøvurdering ikke nødvendig

Offentliggjort 14. december 2016

Vi (kommunen) har truffet beslutning om at forslagene til de kommunale Natura 2000 handleplaner ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Hornbækvej 115 - Tilslutningstilladelse, spildevand

Offentliggjort 13. december 2016

Vi har meddelt tilladelse til at lede spildevand fra ny tankstation til offentlig kloak. Tankstationen har adresse på Hornbækvej 115.

Endelig vedtaget lokalplan for ”Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde”, og kommuneplantillæg nr. 26

Offentliggjort den 7. december 2016

Lokalplanen giver mulighed for tæt-lav boliger og etageboliger i form af punkthuse, serviceerhverv og publikumsrettede funktioner.

Skovbyggelinjen - Ophævelse i forbindelse med Lokalplan 5.46

Offentliggjort 6. december 2016

SVANA (Styrelsen for Vand og Natur) har ophævet skovbyggelinjen på en strækning ved Per Bjørns Vej 20 og Skovvænget 35 i Hornbæk. Ophævelsen er sket i forbindelse med lokalplanlægning for boliger i tilknytning til herberget Pensionatet - Lokalplan 5.46.

Energivej 19 - Miljøgodkendelse, tillæg

Offentliggjort 6. december 2016

Vi har meddelt ændrede og nye vilkår (miljøbeskyttelsesloven §§ 41 og 72) om egenkontrol af emission til luft og vedligehold af tiltag, der forhindrer forurening af jord til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19, 3000 Helsingør.

Egeskovvej 12 - Præcisering, opløsningsmidler

Offentliggjort 5. december 2016

Vi har med vilkår præciseret (VOC-bekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven § 42) anvendelse og opbevaring af organiske opløsningsmidler på virksomheden Nordcoll A/S med adresse på Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård.

Teglstrup Hegn - Tilladelse til vådområder

Offentliggjort 2. december 2016

Vi har givet tilladelse til at etablere vådområder som led i naturforbedring i Teglstrup Hegn.

Samtidig har vi afgjort (bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet), at projektet ikke kræver yderligere miljøvurdering efter VVM-regler.

Fandens Hul - Tilladelse til åbne vandflader

Offentliggjort 15. november 2016

Vi har givet tilladelse til at etablere åbne vandflader (vandløbslovens §§ 16-17) som led i naturforbedring i Teglstrup Hegn.

Ømosevej 22 - Landzonetilladelse

offentliggjort 11. november 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at bibeholde en tredje bolig på Klostermosevej 131

Klostermosevej 131 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 11. november 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at bibeholde en tredje bolig på Klostermosevej 131.

Hornbækvej 115 - Nedsivningstilladelse

Offentliggjort 8. november 2016

Vi har givet tilladelse (miljøbeskyttelseslovens § 19) til at nedsive tagvand og vand fra parkeringsareal ved butik på Hornbækvej 115, 3490 Kvistgård.

Teglstrup Hegn - Dispensation, grøftelukning

Offentliggjort 7. november 2016

Vi har givet tilladelse til vandløbsregulering (vandløbslovens §§ 16-17) samt landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at genskabe vådområder i Teglstrup Hegn, Gurre Vang og Nyrup Hegn ved lukning af grøfter.

Hertil har vi dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 (biotopbeskyttelsen) og afgjort, at projektet ikke kræver yderligere miljøvurdering efter VVM-regler.

Lokalplan nr. 5.32 for ”Boligområde syd for Sauntevej i Hornbæk” og kommuneplantillæg nr. 22 er endelig vedtaget.

Offentliggjort: 3. november 2016

Byrådet vedtog den 31. oktober 2016 lokalplan og kommuneplantillæg nr. 22 endeligt.

Lokalplan nr. 1.164 for ”Skolen i bymidten” er endelig vedtaget

Offentliggjort: 3. november 2016

Byrådet besluttede d. 31. oktober 2016 at vedtage lokalplanen endeligt.

Carl Bødker Nielsensvej 3 - Dispensation

Offentliggjort 27. oktober 2016

Vi har dispenseret (vandløbslovens § 12 stk. 1 nr. 5) til at køre langs Østerbækken med maskiner i forbindelse med, at vi anlægger en skaterbane på Carl Bødker Nielsens Vej 3.

Vandløbsrestaureringsprojekt for Egebækken

Offentliggjort 14. oktober 2016

Helsingør Kommune har godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt for Egebækken. Helsingør Kommune vurderer, at projektet vil skabe bedre opvækstforhold for åens fisk, specielt ørred, uden at det forringer afvandingen via åen. 

Nordre Strandvej 129 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 10. oktober 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at etablere Svævebane, balancebom, udeværksted og klokkestabel på Skorpeskolen, Nordre Strandvej 129.

Tinkerupvej 10 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 7. oktober 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at opføre nyt beboelseshus samt stald/garage på Tinkerupvej 10.

Vestkilen - Landzonetilladelse, søer

Offentliggjort 5. oktober 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at bibeholde to søer og en sø med en anden placering end tidligere tilladt i den Grønne Vestkile.

Helsingør Bykerne - afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 1.150 for ”Helsingør Bykerne”

Offentliggjort: 29. september 2016

Byrådet har den 19. september 2016 besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanområdet for Helsingør Bykerne.

Egebæksvang/Egebækken - Dispensation

Offentliggjort 27. september 2016

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseszonen (naturbeskyttelseslovens § 18) til at restaurere Egebækken i Egebæksvang.

 

Lokalplan for Badevej 2-4 er endelig vedtaget

Offentliggjort den 27.9.2016

Helsingør Byråd har den 19. september 2016 vedtaget lokalplan for Badevej 2-4.

Rødegårdsvej 8 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 23. september 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til ridebane, parkeringsplads, skridtmaskine, mødding og anvendelse af ridehal på Rødegårdsvej 8.

Hetlands Å - Restaurering

Offentliggjort 23. september 2016

Vi har godkendt et restaureringsforslag for en strækning af Hetlands Å ved Plejelt By.

Harreshøjvej 45 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 20. september 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til en parkeringsplads på Harreshøjvej 45, 3080 Tikøb. Matr.nr. 3a Harreshøj By, Tikøb.

Danstrupvej 31 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 16. september 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til at udvide sommerhuset på Danstrupvej 31, 3080 Tikøb. Matr.nr. 3l Lille Esbønderup, Tikøb.

 

Hornbækvej 410 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 20. september 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til at inddrage 90 m2 tidligere lægepraksis i boligen på ejendommen Hornbækvej 410, 3080 Tikøb. Matr.nr. 8g Tikøb By, Tikøb.

Bøtterupvej 20 - Landzonetilladelse (1)

Offentliggjort 16. september 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til at udvide sommerhuset på Bøtterupvej 20, 3100 Hornbæk. Matr.nr. 5m Bøtterup By, Tikøb.

Nørrerisvej 6 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 6. september 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til at grave en sø  på Nørrerisvej 6, 3230 Græsted. Matr.nr. 12e Plejelt By, Tikøb.

Plejeltvej 24 - Dispensation

Offentliggjort 24. august 2016

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 (biotopbeskyttelsen) til oprensning af en sø på Plejeltvej 24, 3100 Hornbæk. 

Saunte Bygade 50 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 17. august 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til en træpillesilo på Saunte Bygade 50, 3100 Hornbæk. Matr.nr. 8k Saunte By, Hornbæk.

Danstrupvej 27 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 13. juli 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til hønsegård samt høns i eksisterende udhus på Danstrupvej 27, 3480 Fredensborg. 

Esrumvej 421 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 8. juli 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til stor bolig, hestehytter og ridebane på Esrumvej 421, 3080 Tikøb. 

Danstrupvej 27 - Landzonetilladelser

offentliggjort 6. juli 2016

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35) til etablering af 5 ferielejligheder samt til indretning af yoga-, wellness og klinikvirksomhed på Danstruplund, Danstrupvej 27, 3480 Fredensborg.

Dale Korsvej Vandværk - Vandindvindingstilladelse

Offentliggjort 7. juli 2016

 

Dale Korsvej Vandværk I/S har fået fornyet tilladelse til at indvinde 17.000 m3 grundvand årligt fra værkets boring.

Gurre Å - Godkendelse og dispensation

Offentliggjort 27. juni 2017

Vi (Helsingør Kommune) har godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt for en strækning af Gurre Å ved Havreholm By. Hertil har vi dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Endelig vedtaget lokalplan nr. 5.46 for ”Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk

Offentliggjort den 23. juni 2016

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af seks pavillonboliger.

Endelig vedtaget lokalplan nr. 5.47 for ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk” og og kommuneplantillæg nr. 23.

Offentliggjort den 23. juni 2016

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et plejehjem og overførsel af lokalplanens område fra landzone til byzone.

Afgørelse om miljøvurdering af lokalplanområdet for Skolen i bymidten

Offentliggjort den 22. juni 2016

Byrådet besluttede d. 20. juni 2016 at der ikke skulle foretages en miljøvurdering af lokalplanforslag for Skolen i bymidten.

 

Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 5.32 for Boligområde syd for Sauntevej i Hornbæk

Offentliggjort den 22. juni 2016

Byrådet besluttede d. 20. juni 2016 at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 5.32 for "Boligområde syd for Saunte vej i Hornbæk"

 

Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 1.144 Badevej 2-4 i Helsingør

Offentliggjort 1. juni 2016

Byrådet besluttede den 30. maj 2016 at der ikke skulle foretages en miljøvurdering af planområdet.

 

 

Nedtagning af elmaster - Dispensationer

Offentliggjort 31. maj 2016

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 og museumslovens § 29a til at fjerne elmaster i en eng og en mosen samt i diger på ejendommene matr.nr. 7a Havreholm by, Hornbæk. 3e og 9a Horneby by, Hornbæk. 6a og 9h Borsholm by, Hornbæk. 6a og 1ff Hellebækgård, Hellebæk. 1a m.fl. Teglstrup Hegn, Hellebæk.

 

 

Ophævelse af lokalplan 1.58 for "Boliger ved Marienlyst Allé og Møllebakken”

Offentliggjort d. 13. maj 2016

 

Helsingør Byråd har d. 25.4.2016 besluttet at ophæve lokalplan 1.58 for ”Boliger ved Marienlyst Allé og Møllebakken”.

 

Endelig vedtaget lokalplan nr. 2.12 for Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård, og kommuneplantillæg nr. 24

Offentliggjort 4.5.2016

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af dagligvarebutik og tankanlæg ved krydset mellem Hornbækvej og Kongevejen.

Hornbæk Varmeværk - Miljøgodkendelse

Offentliggjort 2. maj 2016

Vi har meddelt miljøgodkendelse til at Forsyning Helsingør må fyre med gasolie på Hornbæk Varmeværk - Lille Evaldsvej 5. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 

Afgørelse om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslag 3.36 for "Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde

Offentliggjort den 3.5.2016

 

Byrådet besluttede den 25.4.2016 at der ikke skal miljøvurderes for lokalplanområdet.

 

Endelig vedtaget lokalplan nr. 1.156 for Søstræde 2 i Helsingør

Offentliggjort den 6. april 2016

Byrådet vedtog den 29. marts 2016 lokalplan for Søstræde 2 i Helsingør.

Afgørelse om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslag 5.47 for "Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk

Offentliggjort d. 2.3.2016

Helsingør Byråd vedtog den 29. februar 2016 at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering i forhold til lokalplanforslag nr. 5.47

 

Afgørelse om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslag 5.46 for "Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk"

Offentliggjort d. 2.3.2016

Helsingør Byråd vedtog den 29. februar 2016 at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering i forhold til lokalplanforslag nr. 5.46.

Planstrategi 2015 - 2027 for Helsingør Kommune

Offentliggjort d. 10.2.2016

Planstrategi 2015 - 2027 for Helsingør Kommune er endelig vedtaget af byrådet d. 25.1.2016

Lokalplan for Skolen i Bymidten - ikke vedtaget

Offentliggjort 27. januar 2016
Byrådet har på mødet den 25. januar 2016 besluttet ikke at vedtage ovennævnte lokalplan for Skolen i Bymidten.

VVM-screeninger og tilladelser - Vandindvinding

Offentliggjort 15. januar 2016

Vi har efter VVM-screening givet vandindvindingstilladelser til 4 vandværker.

Sanderødgård og Genbrugsplads - kommuneplantillæg nr. 27 vedtaget

Offentliggjort: 16.12.15

Tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads (affaldshåndtering) blev endelig vedtaget af Helsingør Byråd den 14. december 2015.

 

Endelig vedtaget lokalplan for Helårsboliger offentlige formål og rekreative formål i et område omkring kulturhuset "Bølgen"

Offentliggjort: 08.12.2015

 

Helsingør Byråd har den 30.11.2015 endelig vedtaget lokalplan 4.31 for "Helårsboliger, offentlige formål og rekreative formål og rekreative formål i et område omkring kulturhuset "Bølgen"", tillæg nr. 18 til Helsingør Kommuneplan 2013.

 

Mads Holms Vej 51, 3000 Helsingør – udskiftningen af brændere på varmecentralens kedler ikke VVM-pligtigt projekt

Offentliggjort 17. august 2015

Helsingør Kommune har efter Planloven truffet afgørelse om, at udskiftningen af brænderne på to af varmecentralens kedler ikke er VVM-pligtig. Kapaciteten og vandforbruget i anlægget ændres ikke, og Helsingør Kommune vurderer, at der kun vil være ubetydelige støj, støv og lugtgener for de omkringboende i forbindelse med projektet.

Tilladelse til at sprede kompost fra tang på fire boldbaner

Offentliggjort 16. juli

Vi har meddelt tilladelse til at Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand kan sprede komposteret tang fra strande på fire sportsbaner som gødning efter miljøbeskyttelsesloven §19.

Miljøgodkendelse til nyt kraftvarmeværk og tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak

Offentliggjort d. 10. juli 2015

Vi har meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt kraftvarmeværk samt tilladelse til at lede spildevand til offentlig kloak til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19, 3000 Helsingør efter miljøbeskyttelsesloven §33.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udspredning af komposteret tang

Offentliggjort: 18. juni 2015

Helsingør Kommune har efter Planloven truffet afgørelse om, at et projekt for udspredning af komposteret tang på fire kommunale arealer i Helsingør ikke er VVM-pligtigt.

Gl. Hellebækvej 60 - Dispensation

Offentliggjort 22. april 2015

Vi har dispenseret fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) til et aktivitetshus på 171 m² på Gl. Hellebækvej 60, 3000 Helsingør, matrikel nr. 1i, Marienlyst, Helsingør Jorder.

Hornbæk strand - Tilladelse til opsætning af reklamer

Offentliggjort 30. marts 2015

Vi har givet tilladelse til opsætning af reklamer på Hornbæk strand, matrikel nr. 103 Hornbæk Fiskerleje (bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg i det åbne land)

Gurrevej 166 - Dispensation

Offentliggjort: 15. december 2014

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø på ejendommen matr. nr. 65b Helsingør Overdrev, Gurrevej 166, 3000 Helsingør

Kildekrog, Hornbæk - Dispensation

Offentliggjort: 8. december 2014

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere vandingssystem til dyrehold i en mose i Kildekrog, øst for den nord-syd gående sti.

Esrumvej 403 - Dispensation

Offentliggjort: 13. oktober 2014

Vi har givet en ny dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af gravitationsledning og tilslutning til pumpebrønd på Esrumvej 403

Guldsmedevej 4a - Dispensation

Offentliggjort: 4. september 2014

Vi har dispenseret fra biotopbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens § 3) til at oprense en sø på Guldsmedevej 4a, 3080 Tikøb.

Holmenevej 31

Vi har truffet afgørelse efter flere bestemmelser i klagesag om virksomhed på Holmenevej 31

Skovbyggelinje - Reduktioner

Naturstyrelsen har på baggrund af kommunens ansøgning reduceret skovbyggelinjen på 25 strækninger i Helsingør Kommunes by- og sommerhuszone

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk