Tinkerupvej 10 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at opføre nyt beboelseshus samt stald/garage på Tinkerupvej 10, 3080 Tikøb. Med tilladelsen følger vilkår om nedrivning af eksisterende bygninger. Matr.nr. 4b Ll. Esbønderup By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 4. november 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk