Vestkilen - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at bibeholde to søer og en sø med en anden placering end tidligere tilladt i den Grønne Vestkile. Matr.nr. 47, 81e, 81g, 81l-m Helsingør Overdrev

Læs afgørelsen

 Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 2. november 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

 

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk