Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Siden skal give borgerne en nemmere adgang og overblik over aktuelle høringer i Helsingør Kommune. Nederst på siden finder du de planer, som er vedtaget indenfor de seneste seks måneder. Retsvirkninger, høringsperiode og klagefrister fremgår i de enkelte planer. 

I høring

Lokalplanforslag nr. 1.154 for ”Byudvikling af Esrumvej 145 i Helsingør”, forslag til kommuneplantillæg nr. 35 og miljørapport.

10. februar 2017

Offentliggjort den 10. februar 2017

Forslag til lokalplan 1.154 og kommuneplantillæg nr. 35 giver mulighed for byudvikling til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse. Endvidere giver planforslagene mulighed for opførelse af én dagligvarebutik til områdets lokale forsyning samt kontor- og serviceerhverv.

Tillæg til spildevandsplan - Gl. Hellebækvej 63-65

8. februar 2017

Offentliggjort 8. februar 2017

Byrådet vedtog den 30. januar 2017 et forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2026.

Tillægget inddrager et nyt område ved Gl. Hellebækvej 63-65.

Området er i dag ubebygget og med tillægget inddrages området i det eksisterende kloakopland HE10, som er separatkloakeret.

Det betyder at spildevand skal afledes til Helsingør Renseanlæg, mens overfladevand skal afledes via regnvandskloak til Øresund eller håndteres lokalt.

Forslaget er i høring i 8 uger. Det vil sige til og med 12. april 2017.

Ændring til lokalplanforslag nr. 1.150 for Helsingør Bykerne og tillæg nr. 30 til Helsingør kommuneplan, samt afgørelse om miljøvurdering

7. februar 2017

Offentliggjort 7. februar 2017

Byrådet vedtog den 30. januar 2017 en række ændringer til planforslagene.

 

Forslag til regulativ for jord samt områdeklassificering

6. februar 2017

Byrådet har på mødet den 30. januar 2017 besluttet at sende nyt regulativ for jord i offentlig høring. Høringsperioden er 4 uger. Alle har ret til at kommentere forslaget. Helsingør Kommune skal have kommentarerne senest fredag den 10. marts 2017.

Lokalplan nr. 4.27 for Boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde", kommuneplantillæg nr. 40 og afgørelse om miljøvurdering

1. februar 2017

Offentliggjort den 1. februar 2017

Lokalplan 4.27 og kommuneplantillæg nr. 40 giver mulighed for byudvikling til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanforslag nr. 1.167 for ”Stadion ved Gl. Hellebækvej” og kommuneplantillæg nr. 41, samt miljøvurdering.

12. januar 2017

Offentliggjort den 12. januar 2017

Helsingør Byråd vedtog den 19. december 2016 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 1.167, kommuneplantillæg, samt miljøvurdering.

Lokalplanforslag nr. 1.157 for ”Meretecentret” og kommuneplantillæg nr. 32, samt miljøvurderingsbeslutning

21. december 2016

Offentliggjort den 21.12.2016

Helsingør Byråd vedtog den 19. december 2016 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 1.157, kommuneplantillæg nr. 32 samt afgørelse om miljøvurdering.

Nedrivningstilladelse - Jernbanevej 21, 3000 Helsingør

8. december 2016

Høringsfrist mandag den 13. januar 2017.

Da bygningen er meget dårligt vedligeholdt og i dag er i meget dårlig stand, har Helsingør Kommune givet tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt remisebygning på Jernbanevej 21, 3000 Helsingør.

Forslag til delvis aflysning af partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgård centerområde i Helsingør Kommune”.

7. november 2016

Offentliggjort den 7. november 2016

Helsingør Byråd har besluttet at offentliggøre forslag om delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 15 for ”Borupgård centerområde i Helsingør Kommune"

Dispensation fra lokalplan 5.37: Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby

4. november 2016

Høringsfrist den 2. december 2016

Helsingør Kommune har besluttet at meddele dispensation til etablering af ovenlysvinduer i erhvervsbygning på ejendommen Svinggårdsvej 1, Borsholm, som følge af, at det eksisterende tårn på bygningen skal fjernes.

 

 

Jernbanevej 21, 3000 Helsingør – Nedrivning

1. november 2016

Høringsfrist den 30. november 2016

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af et bevaringsværdigt remisebygning på Jernbanevej 21, 3000 Helsingør.

Offentlig høring af forslag til fire kommunale Natura 2000 handleplaner

20. oktober 2016

Høringsfrist torsdag den 15. december 2016

Udvalget for Teknik, Miljø og Klima har den 4. oktober 2016 vedtaget forslag til fire kommunale Natura 2000 handleplaner, som hermed sendes i offentlig høring i 8 uger, jf. § 46B i miljømålsloven.

  • Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
  • Gurre Sø
  • Rusland
  • Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.

Lokalplanforslag nr. 1.150 for ”Helsingør Bykerne”, tillæg nr. 30 til Helsingør Kommuneplan, samt afgørelse om miljøvurdering

28. september 2016

Offentliggjort d. 29. september 2016

Helsingør Byråd vedtog den 19. september 2016 at offentliggøre forslag til lokalplan for Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30, samt afgørelse om miljøvurdering.

Partshøring af lokalplanforslag 3.36 for ”Helårsboliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde”

20. september 2016

Byrådet vedtog den 19. september 2016 at sende lokalplanforslag nr. 3.36 i partshøring.

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 2013 - Hospitalsområdet, Esrumvej 145/143

1. august 2016

Helsingør Kommune har igangsat udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for området omkring det tidligere Helsingør Hospital på Esrumvej. De kommende planforslag vil muliggøre opførelse af et større antal boliger og en dagligvarebutik, som der ikke er planlagt for i Kommuneplan 2013 eller Planstrategi 2015.

Lokalplanforslag nr. 5.32 for ”Boligområde syd for Sauntevej i Hornbæk” og kommuneplantillæg, samt afgørelse om miljøvurdering

22. juni 2016

Offentliggjort den 22. juni 2016

Helsingør Byråd vedtog den 20. juni 2016 at offentliggøre planforslag nr. 5.32 og kommuneplantillæg nr. 22, samt afgørelse om miljøvurdering.

Lokalplanforslag nr. 1.164 for ”Skolen i bymidten”, samt afgørelse om miljøvurdering

22. juni 2016

Offentliggjort d. 22. juni 2016

Planforslaget gives mulighed for modernisering af de gamle skolebygninger samt opførelse af nye bygninger til en tidssvarende folkeskole indeholdende SFO, klub, musikskole, idrætshal med videre.

Naboorientering vedrørende anvendelsen af Sejerøvej 1, Ålsgårde, til flygtninge

10. juni 2016

Offentliggjort 10. juni 2016

Der er ved naboorientering fra d. 2. til d. 23. februar indkommet indsigelser, som hermed besvares.

Lokalplanforslag for ”Badevej 2-4 i Helsingør” og afgørelse om miljøvurdering

1. juni 2016

Offentliggjort d. 1. juni 2016

 

Helsingør Byråd vedtog den 30. maj 2016 at offentliggøre planforslag og afgørelse om miljøvurdering.

Lokalplanforslag for ”Helårsboliger og serviceerhverv ved Erna Hagemanns Vej i Espergærde”

26. april 2016

Offentliggjort 3.5.2016

Helsingør Byråd vedtog den 25. april 2016 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 3.36, kommuneplantillæg, samt afgørelse om miljøvurdering.

Restaurering af Gurre Å

19. april 2016

Offentliggjort 19. april 2016

Her er et projektforslag til restaurering af en strækning af Gurre Å ved Havreholm By.

Lokalplanforslag for ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk”, og kommuneplantillæg nr. 23

2. marts 2016

Offentliggjort 2.3.2016

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et plejehjem med tilknyttede servicefunktioner og aktiviteter i lokalplanens enhed 1, samt overførsel af lokalplanens område fra landzone til byzone.

Lokalplanforslag 5.46 for "Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20 A i Hornbæk"

2. marts 2016

Offentliggjort d. 2.3.2016

Lokalplan 5.46 giver mulighed for opførelse af seks pavillonboliger.

Forslag til aflysning af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Allé og Møllebakken

8. januar 2016

Offentliggjort d. 8.1.2016

Helsingør Byråd har d. 14. december 2015 besluttet af offentliggøre forslag om ophævelse af lokalplan 1.58 for Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken.

 

Spildevandsplan 2012 - 2026 (forslag til tillæg)

15. december 2015

I høring til 12. februar 2016

Byrådet vedtog den 30. november 2015 et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2012 - 2026.

Forslaget er i høring i 8 uger – det vil sige frem til den 12. februar 2016.

Forslag til lokalplan for Søstræde 2 i Helsingør

7. december 2015

I høring til 2. februar 2016

Lokalplanforslaget giver mulighed for anvendelse til privat service med henblik på restauranter, teater, værtshuse, pubber, diskoteker, caféer og lignende indenfor de eksisterende bygningsrammer, der kan tillige indrettes til kontor formål.

 

Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård

3. december 2015

I høring til 2. februar 2016

Helsingør Byråd har den 30. november 2015 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 2.12 for Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård

Gammel Strandvej 406 - Anmeldelse af nedrivning

25. juni 2015

I høring til den 27. juli 2015

Helsingør Kommune har modtaget en anmeldelse af nedrivning af et bevaringsværdigt enfamiliehus i Espergærde. Vi skal have eventuelle bemærkninger eller indsigelser til nedrivningen senest den 27. juli 2015

Nedlæggelse af del af Bøgeskovvej

29. april 2015

I høring til den 24. juni kl. 12.00 2015

Helsingør Kommune har som vejmyndighed besluttet at indlede procedure for nedlæggelse af en del af den offentlige vej Bøgeskovvej.

Nedlæggelse af sidevejen Højvangen 15-19

23. februar 2015

I høring til den 29. april 2015
Helsingør Kommune har som vejmyndighed besluttet at indlede procedure for nedlæggelse af den offentlige vej Højvangen 15-19.

Krogeruprenden - Vandløbsprojekt

20. november 2014

I høring til den 30. januar 2015

Helsingør Kommune ønsker at restaurere Krogeruprenden i Espergærde. Vi skal have eventuelle bemærkninger til projektet inden 30. januar 2015.