Kriterier for dispensation til helårsbeboelse

Kommunen kan efter planlovens bestemmelser dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse i særlige tilfælde og kun som en personlig dispensation til ejeren og dennes ægtefælle/samlever.

Dispensation kan gives af følgende årsager:

  • Til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker, hoteller, restauranter og virksomheder med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det er nødvendigt at bo i sommerhuset af hensyn til virksomhedens drift.
  • Til ejere, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den denne lovligt kan benyttes til helårsbeboelse.
  • Til ejere, som har en alvorlig sygdom eller invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset, hvorimod helbredsmæssige årsager i øvrigt ikke kan bevirke, at der gives dispensation.
  • I andre tilfælde, hvor særlige forhold efter en konkret vurdering taler for at fravige forbuddet mod helårsbeboelse.

Dispensationen er personlig og betyder, at ejeren kan bo hele året i sommerhuset. Desuden kan ægtefælle, samlever og børn flytte ind i husstanden.

Hvis ejeren, der har dispensation, fraflytter sommerhuset, skal hele husstanden flytte. Hvis ejeren, der har dispensation dør, så kan ægtefælle, samlever og/eller børn fortsat bo lovligt i sommerhuset.

Hvis du vil søge dispensation til helårsbeboelse i et sommerhus i et sommerhusområde, kan du henvende dig til Center for By, Land og Vand.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk