Byggeri og anvendelsen af arealer i landzonen

Læs om regler, ansøgning, og om, hvad du især skal tænke på, hvis du skal bygge eller har andre projekter i landzonen.

Landzonen er til landbrug. Byggeri, udstykning og arealanvendelser, der ikke har med landbrug at gøre kræver næsten altid landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1). Også selv om Helsingør Kommune er en del af Hovedstadsområdet.

Hvad er landzonen?

Læs om hvorfor og hvordan landet er inddelt i zoner.

Siden "zoneloven" blev indført i 1970 har landet været opdelt i zoner:

 • Byzone
 • Sommerhuszone
 • Landzone

Læs om zoneinddelingen og landzoneadministration

Formål med zoneinddeling

Formålet var og er, at sikre samlede bydannelser med tilhørende erhvervsområder, samt at reservere særlige arealer til sommerhuse.
Mens landzonen var og er til landbrug.

Skarp grænse mellem by og land

Opdelingen betyder, at vi dag stadig har en klar grænse mellem byerne og landbrugslandet.

Vi kan på grund af de forholdsvis ubebyggede flader læse bosættelses- og kulturhistorien i landskabet. Blandt andet gennem træk som diger, husmandssteder, gravhøje osv.

I Helsingør Kommune, som er opland til hovedstaden, har vi fine uforstyrrede landskaber, skønt der igennem tiden har været betydeligt tryk på arealressourcen.

Læs om overordnet planlægning

 

Landzonetilladelse nødvendig?

Se, hvad der kræver landzonetilladelse, og hvad der er undtaget fra krav om landzonetilladelse.

Projekter, som ikke har med landbrug at gøre kræver landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

Landbrugsbygninger kræver derimod ikke landzonetilladelse (planlovens § 36 stk. 1 nr. 3), men byggetilladelse er nødvendig.

Se, hvad du skal tænke på, når du søger om landbrugsbygninger.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan uden landzonetilladelse ombygges til en ekstra bolig og til visse former for erhverv.

Se hvad du må bruge overflødiggjorte landbrugsbygninger til, og hvordan du "anmelder". 

Se om dit projekt kræver dispensation, og om din ejendom er lokalplanlagt. 

Landbrugsbygninger

Bygninger til landbrug, skovbrug og erhvervsfiskeri kræver ikke landzonetilladelse (planlovens § 36 stk. 1 nr. 3). Kun byggetilladelse vil være nødvendig.

Nødvendige oplysninger

Ansøgning om landbrugsbygninger skal indeholde:

 • Kort rids over ejendommens omfang, bygninger (skitse eller luftfoto)
 • Kort beskrivelse af ejendommens drift
 • Beskrivelse af formålet med bygningen 
 • Begrundelse for placering og nødvendighed
 • Facadetegninger (skitser)

Søg om landbrugsbygning

Sådan gør vi

Når vi modtager din ansøgning, ser vi om den indeholder de nødvendige oplysninger.

 • Vi kvitterer for ansøgningen, og giver besked, hvis noget grundlæggende mangler.
 • Herefter vurderer vi om det ansøgte kræver landzonetilladelse. Eller om det er omfattet af bestemmelserne om landbrugsbygninger eller af retten til at ombygge overflødiggjorte landbrugsbygninger (uden landzonetilladelse). Vi afklarer også om dispensationer eller godkendelser efter andre lovgivninger er nødvendige
 • Det kan også være, at vi ønsker at se ejendommen. Vi sender så besked
 • Hvis landzonetilladelse eller andre dispensationer ikke er nødvendige, går sagen direkte videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er spørgsmål med hensyn til selve byggeriet.
 • Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt.

Læs om sagsgangen i landzonesager

Overflødiggjorte landbrugsbygninger

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan uden landzonetilladelse bygges om og benyttes som en ekstra bolig samt til visse former for erhverv.

Ønsker du at inddrage overflødige landbrugsbygninger til bolig eller en eller anden form for erhverv, skal du meddele det til os (planlovens §§ 37- 38). Ejendommen behøver ikke at være landbrugsnoteret for at udnytte tidligere landbrugsbygninger.

Ekstra bolig 

Der kan kun indrettes en  ekstrabolig. Vi forudsætter, at bygningen er mere end 5 år gammel, og at den ikke ombygges væsentligt. 

Opfylder bygningen disse betingelser, er det i orden i forhold til planlovens landzonebestemmelser, når vi har sendt dig en godkendelse.

Byggetilladelse er derimod altid nødvendig, når gamle bygninger ombygges. Ikke mindst for at undgå brandsmitte og for at sikre flugtveje samt lovlige adgangsforhold.

Hvilke erhverv og hvor meget?

Der er en umiddelbar ret til at nyttiggøre overflødiggjorte landbrugsbygninger til:

 • Mindre håndværksmæssige virksomheder eller produktion
 • Kontor
 • Lager
 • Mindre butik (125 m2)
 • Rekreative friluftsformål (naturformidling)

Virksomheder i overflødiggjorte landbrugsbygninger må kun have et mindre oplag, som ikke skæmmer omgivelserne.

Virksomheder i det åbne land - ikke i landsbyer - kan uden landzonetilladelse udvide med op til 500 m2 i tilknytning til virksomheden.

Indretning af parkeringspladser til virksomheder eller butikker, som er indrettet i gamle landbrugsbygninger kræver derimod altid landzonetilladelse. Fordi der inddrages "nyt land".

Nødvendige oplysninger

"Anmeldelsen" skal indeholde:

 • Besked om det ønskede formål
 • Dokumentation for, at bygningen ikke kan og skal bruges til landbrug
 • Besked om nødvendige ombygninger (bygningerne må ikke ombygges væsentligt for at tjene det ønskede, nye formål)
 • Rids over ejendommens omfang, bygningerne og deres anvendelser (skitse eller luftfoto)
 • Kort beskrivelse af ejendommens eventuelle landbrugsdrift
 • Beskrivelse af ønskede virksomheds drift og medarbejderantal
 • Facadetegninger (skitser)

Søg om ændret anvendelse

 

Se mulighederne for at udnytte overflødiggjorte landbrugsbygninger

Sådan gør vi

Når vi modtager din anmeldelse, ser vi om den indeholder de nødvendige, overordnede oplysninger.

Herefter vurderer vi, om det ansøgte kræver landzonetilladelse. Eller om det er omfattet af retten til at ombygge og benytte overflødiggjorte landbrugsbygninger (uden landzonetilladelse).

Måske har vi behov for at se ejendommen, og meddeler dig et muligt tidspunkt.

Vi afklarer også, om dispensationer eller godkendelser efter andre lovgivninger er nødvendige.

Vi skal enten godkende projektet (efter planlovens §§ 37-38) eller bede dig om flere oplysninger, inden der er gået 14 dage.

Hvis landzonetilladelse eller andre dispensationer ikke er nødvendige, går sagen  videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er spørgsmål med hensyn til selve byggeriet.

Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt. 

Læs om sagsgangen i landzonesager

Projekter i landzonen

Det meste byggeri og andre projekter i landzonen kræver landzonetilladelse. Læs om hvilke oplysninger vi behøver for at behandle din ansøgning.

Projekter, som ikke har med landbrug at gøre, kræver altid landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

Nødvendige oplysninger

Ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde:

 • Rids af projektets formål
 • Begrundelse (praktisk, landskabeligt og planmæssigt)
 • Situationsplan/luftfoto med placering
 • Facadetegninger (skitser)
 • Eventuelle fotos

Søg landzonetilladelse

I teksten kan du begrunde dine behov og valg. Belys først sagen fra din egen synsvinkel. Skriv herefter dine begrundelser, set med naboens eller en forbipasserendes øjne.

Begge synsvinker er nødvendige, da behandlingen af ansøgningen sker efter planloven. Ved afgørelser efter planloven skal mange forhold afvejes. Ofte skal projekter pusles på plads, så den bedste løsning opnås. Ligesom ved lokalplanlægning.

Sådan gør vi

Når vi modtager din ansøgning, ser vi om den indeholder de nødvendige oplysninger. 

 • Vi kvitterer for ansøgningen, og giver besked, hvis noget mangler.
 • Herefter vurderer vi om det ansøgte kræver landzonetilladelse. Eller om det er omfattet af bestemmelserne om landbrugsbygninger eller af retten til at ombygge overflødiggjorte landbrugsbygninger (uden landzonetilladelse).
 • Måske ønsker vi at se ejendommen, og foreslår en dato
 • Hvis landzonetilladelse ikke er nødvendig, går sagen videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis noget mangler.
 • Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt.
 • Vi kan nu give dig vores "umiddelbare vurdering".
 • Hvis vi mener, vi kan give tilladelsen,  tager vi forbehold for, at naboer kan have vægtige bemærkninger.
 • Vi sender projektet "i nabohøring" med en frist for bemærkninger på 14 dage.
 • Når fristen for nabobemærkninger er udløbet, sender vi eventuelle bemærkninger til dig, så du kan kommentere dem.
 • Med dine bemærkninger er vi klar til at træffe afgørelsen.
 • I tilladelsen kan vi stille betingelser (vilkår) om placering, størrelse, udseende, varighed mv.
 • Samtidig med, at vi sender dig tilladelsen, offentliggør vi den på vores hjemmeside (lovpligtigt).
 • Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over vores afgørelse inden 4 uger. Du  kan som ansøger eller ejer klage. De klageberettigede er herudover blandt andre naboer og en række landsdækkende natur- og landskabsbevarende foreninger samt andre myndigheder.

Se nylige landzonetilladelser 

 • Når klagefristen for landzoneafgørelsen udløber skal du have byggetilladelse til projektet. 
 • Hvis vi derimod vurderer, at vi ikke kan tillade projektet, sender vi efter besigtigelsen et begrundet afslag med klagevejledning.

 

Byggeri til dyrehold - heste

Bygninger og anden arealanvendelse til fritidsdyrehold kræver sædvanligvis landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

I Helsingør Kommune og Nordsjælland har vi mange små ejendomme med små dyrehold, som bidrager til et rigt friluftsliv.

De små dyrehold er i landzoneforstand (planloven) ikke defineret som landbrug. De er "andet erhverv" i landzonen.

Derfor er landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til stalde, ridehuse, og ridebaner nødvendige. Ligesom der skal landzonetilladelse til at oprette hestepensioner og rideskoler.

Kun bygninger og andre anlæg til egentlige stutterier betragtes som landbrugsmæssigt nødvendige. Og skal derfor ikke have landzonetilladelse (planlovens § 36 stk. 1 nr. 3).

Stutterier

Stutterier er defineret ved blandt at have 5-7 avlshopper og være drevet af professionelle  hesteopdrættere. 

Da dyreholdene - fritidsformål eller ej - hører til i landzonen er det vigtigt med dialog om ønsker, behov og placeringsmuligheder. Så dyreholdet indpasses under hensyntagen til  landskab, naboer og de generelle miljø- og planmæssige forhold på stedet.

Nødvendige oplysninger

Ansøgning om landzonetilladelse til byggeri i forbindelse med fritidsdyrehold skal indeholde:

 • Rids af projektets formål
 • Oplysninger om ejendommens drift - hestepension, egne dyr mv.
 • Oplysninger om antallet af dyr, bygningen er til
 • Begrundelse (praktisk, landskabeligt og planmæssigt)
 • Situationsplan/luftfoto med placering
 • Facadetegninger (skitser)
 • Eventuelle fotos

Søg landzonetilladelse

Placeringer af stalde, møddinger mv.

Indretninger til fritidsdyrehold (stalde, møddinger mv.) skal kunne opnå landzonetilladelse og samtidig overholde miljølovgivningens krav til placering.

Stalde mv. til små fritidsdyrehold - svarende til 2 køer med kalve eller 4 heste med  føl - er ikke omfattet af afstandskrav. Her skal kommunen ved sin landzonebehandling sikre, at der ikke opstår nabogener.

Læs regler for små dyrehold

Bygninger til mere end 2  køer med kalve eller 4 heste med føl skal kunne opnå landzonetilladelse og samtidig overholde afstandskravene i miljølovgivningen.

Læs regler og afstandskrav ved lidt større dyrehold

Dyrehold på mere end 15 dyreenheder kræver tilladelse efter husdyrlovgivningen. Afgørelser indebærer undersøgelse og vurdering af såvel miljø- som landskabspåvirkningerne. 15 Dyreenheder (DE) svarer til ca. 35 heste.

Læs reglerne ved store dyrehold

Kommunen fører med 5 års mellemrum miljøtilsyn (landbrugstilsyn) med dyrehold på mere end 3 dyreenheder (DE) svarende til ca. 7 heste. 

Du er velkommen til at kontakte os forud for ansøgning om stald, mødding mv.

Husk

Behandling af din ansøgning er et samarbejde.

Vi har nemmest ved "at gribe" din ansøgning, hvis du skriver udførligt om dine ønsker og behov. Vi tager også gerne en snak om projektet, inden du sender os ansøgningen.

I teksten kan du begrunde dine behov og valg. Belys først sagen fra din egen synsvinkel. Skriv herefter dine begrundelser, set med naboens eller en forbipasserendes øjne.

Begge synsvinker er nødvendige, da behandlingen af ansøgningen sker efter planloven. Ved afgørelser efter planloven skal mange forhold afvejes. Ofte skal projekter pusles på plads, så den bedste løsning opnås. Ligesom ved lokalplanlægning.

Sådan gør vi

 • Når vi modtager din ansøgning, ser vi om den indeholder de nødvendige oplysninger.
 • Vi kvitterer for ansøgningen, og giver besked, hvis noget grundlæggende mangler.
 • Herefter vurderer vi, om det ansøgte kræver landzonetilladelse. Eller om det er omfattet af bestemmelserne om landbrugsbygninger eller af retten til at ombygge overflødiggjorte landbrugsbygninger (uden landzonetilladelse).
 • Vi tjekker også om miljølovgivningens afstandskrav er overholdt.
 • Det kan også være vi behøver at se ejendommen, og meddeler et tidspunkt vi kan komme.
 • Hvis landzonetilladelse eller andre dispensationer ikke er nødvendige, går sagen videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis noget mangler.
 • Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt.
 • Vi kan nu give dig vores "umiddelbare vurdering".
 • Hvis vi mener, vi kan give tilladelsen, tager vi forbehold for, at naboer kan have vægtige bemærkninger.
 • Vi sender projektet "i nabohøring" med en frist for bemærkninger på 14 dage.
 • Når fristen for nabobemærkninger er udløbet, sender vi eventuelle bemærkninger til dig, så du kan kommentere på dem.
 • Med dine bemærkninger er vi klar til at træffe afgørelsen.
 • I tilladelsen kan vi stille betingelser (vilkår) om placering, størrelse, udseende, varighed mv.
 • Samtidig med, at vi sender dig tilladelsen, annoncerer vi den på vores hjemmeside (lovpligtigt).
 • Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over vores afgørelse inden 4 uger. De klageberettigede er blandt andre en række landsdækkende natur- og landskabsbevarende foreninger samt andre myndigheder.  

Se nylige landzonetilladelser

 • Når klagefristen for landzoneafgørelsen udløber skal du have byggetilladelse til projektet.
 • Hvis vi derimod vurderer, at vi ikke kan tillade projektet, sender vi efter besigtigelsen et begrundet afslag med klagevejledning.

Sagsbehandlingstid, omtrentlig

Behandlingen af landzonesager tager sædvanligvis 12-16 uger fra vi har de nødvendige oplysninger. Sagsforløbet er forholdsvis langt på grund af høringer og klageperiode. Oveni kommer tid til byggetilladelse.

 

Nabohøring

Nabohøring er lovpligtig forud for landzonetilladelser. Høringsperioden er 14 dage.

Ansøgninger om udstykning, byggeri eller andet, som kræver landzonetilladelse skal vi sende i nabohøring. Naboerne har to uger til at sende Helsingør Kommune bemærkninger.

Modtager vi bemærkninger, sendes de til dig som ansøger, så du kan kommentere naboernes input, inden vi træffer en afgørelse.

Formålet med nabohøringerne er, at få kendskab til lokale forhold, inden der træffes en afgørelse. Høringerne indeholder ofte oplysninger som Helsingør Kommune ikke selv ligger inde med og bemærkningerne er vejledende for os.

Klageadgang

Vi skal offentliggøre landzonetilladelser, og der er herefter en klageperiode på 4 uger.

Se nylige landzonetilladelser

Enhver med retlig interesse i afgørelserne kan klage over dem.

Det vil sige, at du som ejer eller ansøger kan klage. Men naboer, foreninger med landskabs- og naturbevarende formål samt andre myndigheder er også klageberettigede.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes til Planklagenævnet via "Klageportalen".

Modtager vi en klage, skal Planklagenævnet afgøre om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse.

 

Klagebehandling

Natur- og Miljøklagenævnet giver ansøger besked, hvis der bliver klaget. Nævnet videresender også klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Ansøger og klager får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse.

Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Planklagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget rettidigt.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. 

Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning.

Spørgsmål om afgørelser og klageadgang kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Landskabet - det åbne land

Landskabet er den fysiske ramme omkring ejendomme og bygninger i det åbne land. Læs om landskabet og hvorfor og hvordan du skal begrunde ansøgninger her.

Hvis du vil udstykke, bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer i landzonen, skal du begrunde dit projekt i forhold til dit eget nærmiljø (bygningskompleks). Men også i forhold til det landskab, ejendommen ligger i.

Læs om, hvordan vi behandler landzoneansøgninger og hvilke oplysninger vi behøver.

Landskabsbeskrivelse og kommuneplan

Værdifulde landskabs- og kulturtræk kan være geologiske formationer skove i horisonten, landsbyer med ubebyggede dyrkningsflader, udstykningsmønstre, diger, husmandskolonier, høje på bakkedrag, kirkeomgivelser og mange flere.

Du finder en oversigt over kommunens landskaber og deres værdifulde og sårbare træk i en kortfattet landskabsanalyse.

Læs landskabsanalysen

I kommuneplanen kan du se retningslinjerne, som gælder for byggeri og arealanvendelser i det åbne land.

Slå op i kommuneplanen

Landskabsanalyse og retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen på baggrund af udmelding fra staten (statslige interesser).


Se informationer på kort
Dialog og afklaring

Tag gerne en indledende snak med os om dit projekt og omgivelserne. Projektet behøver blot at være en skitse.

Det kan også være at dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseszoner (§§ 15-19) eller Biotop beskyttelsen (§ 3) er nødvendige. Hvis du bor i en fredning, vil dispensation oftest også være nødvendig (§ 50).

Vi betragter udstykning, byggeri og ændrede anvendelser som forhold, der skal falde i hak i sammenhængende planer for den enkelte ejendom.

Bor du i en landsby, kan din ejendom også være omfattet af en landzonelokalplan. Lokalplaner regulerer byggeri og anvendelser i detaljen.

Send mail til Center for By, Land og Vand

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk