Fritidsdyrehold

Bygninger og anden arealanvendelse til fritidsdyrehold kræver sædvanligvis landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

I Helsingør Kommune og Nordsjælland har vi mange små ejendomme med små dyrehold, som bidrager til et rigt friluftsliv.

De små dyrehold er i landzoneforstand (planloven) ikke defineret som landbrug. De er "andet erhverv" i landzonen.

Derfor er landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til stalde, ridehuse, og ridebaner nødvendige. Ligesom der skal landzonetilladelse til at oprette hestepensioner og rideskoler.

Kun bygninger og andre anlæg til egentlige stutterier betragtes som landbrugsmæssigt nødvendige. Og skal derfor ikke have landzonetilladelse (planlovens § 36 stk. 1 nr. 3).

Stutterier

Stutterier er defineret ved blandt at have 5-7 avlshopper og være drevet af professionelle  hesteopdrættere. 

Da dyreholdene - fritidsformål eller ej - hører til i landzonen er det vigtigt med dialog om ønsker, behov og placeringsmuligheder. Så dyreholdet indpasses under hensyntagen til  landskab, naboer og de generelle miljø- og planmæssige forhold på stedet.

Nødvendige oplysninger

Ansøgning om landzonetilladelse til byggeri i forbindelse med fritidsdyrehold skal indeholde:

 • Rids af projektets formål
 • Oplysninger om ejendommens drift - hestepension, egne dyr mv.
 • Oplysninger om antallet af dyr, bygningen er til
 • Begrundelse (praktisk, landskabeligt og planmæssigt)
 • Situationsplan/luftfoto med placering
 • Facadetegninger (skitser)
 • Eventuelle fotos

Søg landzonetilladelse

Placeringer af stalde, møddinger mv.

Indretninger til fritidsdyrehold (stalde, møddinger mv.) skal kunne opnå landzonetilladelse og samtidig overholde miljølovgivningens krav til placering.

Stalde mv. til små fritidsdyrehold - svarende til 2 køer med kalve eller 4 heste med  føl - er ikke omfattet af afstandskrav. Her skal kommunen ved sin landzonebehandling sikre, at der ikke opstår nabogener.

Læs regler for små dyrehold

Bygninger til mere end 2  køer med kalve eller 4 heste med føl skal kunne opnå landzonetilladelse og samtidig overholde afstandskravene i miljølovgivningen.

Læs regler og afstandskrav ved lidt større dyrehold

Dyrehold på mere end 15 dyreenheder kræver tilladelse efter husdyrlovgivningen. Afgørelser indebærer undersøgelse og vurdering af såvel miljø- som landskabspåvirkningerne. 15 Dyreenheder (DE) svarer til ca. 35 heste.

Læs reglerne ved store dyrehold

Kommunen fører med 5 års mellemrum miljøtilsyn (landbrugstilsyn) med dyrehold på mere end 3 dyreenheder (DE) svarende til ca. 7 heste. 

Du er velkommen til at kontakte os forud for ansøgning om stald, mødding mv.

Husk

Behandling af din ansøgning er et samarbejde.

Vi har nemmest ved "at gribe" din ansøgning, hvis du skriver udførligt om dine ønsker og behov. Vi tager også gerne en snak om projektet, inden du sender os ansøgningen.

I teksten kan du begrunde dine behov og valg. Belys først sagen fra din egen synsvinkel. Skriv herefter dine begrundelser, set med naboens eller en forbipasserendes øjne.

Begge synsvinker er nødvendige, da behandlingen af ansøgningen sker efter planloven. Ved afgørelser efter planloven skal mange forhold afvejes. Ofte skal projekter pusles på plads, så den bedste løsning opnås. Ligesom ved lokalplanlægning.

Sådan gør vi

 • Når vi modtager din ansøgning, ser vi om den indeholder de nødvendige oplysninger.
 • Vi kvitterer for ansøgningen, og giver besked, hvis noget grundlæggende mangler.
 • Herefter vurderer vi, om det ansøgte kræver landzonetilladelse. Eller om det er omfattet af bestemmelserne om landbrugsbygninger eller af retten til at ombygge overflødiggjorte landbrugsbygninger (uden landzonetilladelse).
 • Vi tjekker også om miljølovgivningens afstandskrav er overholdt.
 • Det kan også være vi behøver at se ejendommen, og meddeler et tidspunkt vi kan komme.
 • Hvis landzonetilladelse eller andre dispensationer ikke er nødvendige, går sagen videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis noget mangler.
 • Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt.
 • Vi kan nu give dig vores "umiddelbare vurdering".
 • Hvis vi mener, vi kan give tilladelsen, tager vi forbehold for, at naboer kan have vægtige bemærkninger.
 • Vi sender projektet "i nabohøring" med en frist for bemærkninger på 14 dage.
 • Når fristen for nabobemærkninger er udløbet, sender vi eventuelle bemærkninger til dig, så du kan kommentere på dem.
 • Med dine bemærkninger er vi klar til at træffe afgørelsen.
 • I tilladelsen kan vi stille betingelser (vilkår) om placering, størrelse, udseende, varighed mv.
 • Samtidig med, at vi sender dig tilladelsen, annoncerer vi den på vores hjemmeside (lovpligtigt).
 • Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over vores afgørelse inden 4 uger. De klageberettigede er blandt andre en række landsdækkende natur- og landskabsbevarende foreninger samt andre myndigheder.  

Se nylige landzonetilladelser

 • Når klagefristen for landzoneafgørelsen udløber skal du have byggetilladelse til projektet.
 • Hvis vi derimod vurderer, at vi ikke kan tillade projektet, sender vi efter besigtigelsen et begrundet afslag med klagevejledning.

Sagsbehandlingstid, omtrentlig

Behandlingen af landzonesager tager sædvanligvis 12-16 uger fra vi har de nødvendige oplysninger. Sagsforløbet er forholdsvis langt på grund af høringer og klageperiode. Oveni kommer tid til byggetilladelse.

 


Husk

Behandlingen af ansøgninger er et samarbejde. Skriv udførligt om dine ønsker og behov. Vi tager gerne en snak om projektet, inden du sender os ansøgningen.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger
Se informationer på kort
Dialog og afklaring

Tag gerne en indledende snak med os om dit projekt og omgivelserne. Projektet behøver blot at være en skitse.

Det kan også være at dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseszoner (§§ 15-19) eller Biotop beskyttelsen (§ 3) er nødvendige. Hvis du bor i en fredning, vil dispensation oftest også være nødvendig (§ 50).

Vi betragter udstykning, byggeri og ændrede anvendelser som forhold, der skal falde i hak i sammenhængende planer for den enkelte ejendom.

Bor du i en landsby, kan din ejendom også være omfattet af en landzonelokalplan. Lokalplaner regulerer byggeri og anvendelser i detaljen.

Send mail til Center for By, Land og Vand
Planlægning og afvejninger

Landzonebestemmelser er en del af planloven. De regulerer udstykning, byggeri og arealanvendelser på ejendomme i det åbne land.
Bestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt, bymæssig bebyggelse i det åbne land.
Ejendommene her har ofte historiske bygninger, der knytter sig til landbrugshistorien og de ressourcer, som har gjort det attraktivt at bosætte sig netop her gennem tiderne.
Helsingør Kommune betragter ansøgninger om udstykning, byggeri og ændrede anvendelser af bygninger og arealer som led i små planer for enkeltejendomme.
Når Helsingør Kommune vurderer, om vi kan give tilladelse, afvejer vi derfor "nytten" af projektet med blandt andet nabo- og landskabshensyn.

Sagsbehandlingstid - omtrent

Behandlingen af ansøgninger om landbrugsbygninger tager sædvanligvis den tid, det tager at behandle byggesagen.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk