Landskab og landskabsanalyse

Landskabet er den fysiske ramme omkring ejendomme og bygninger i det åbne land. Læs om landskabet og hvorfor og hvordan du skal begrunde ansøgninger her.

Hvis du vil udstykke, bygge eller ændre anvendelsen af bygninger eller arealer i landzonen, skal du begrunde dit projekt i forhold til dit eget nærmiljø (bygningskompleks). Men også i forhold til det landskab, ejendommen ligger i.

Læs om, hvordan vi behandler landzoneansøgninger og hvilke oplysninger vi behøver.

Landskabsbeskrivelse og kommuneplan

Værdifulde landskabs- og kulturtræk kan være geologiske formationer skove i horisonten, landsbyer med ubebyggede dyrkningsflader, udstykningsmønstre, diger, husmandskolonier, høje på bakkedrag, kirkeomgivelser og mange flere.

Du finder en oversigt over kommunens landskaber og deres værdifulde og sårbare træk i en kortfattet landskabsanalyse.

Læs landskabsanalysen

I kommuneplanen kan du se retningslinjerne, som gælder for byggeri og arealanvendelser i det åbne land.

Slå op i kommuneplanen

Landskabsanalyse og retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen på baggrund af udmelding fra staten (statslige interesser).


Hvem gør hvad

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk