Overflødiggjorte landbrugsbygninger - hvordan nyttiggøre?

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan uden landzonetilladelse bygges om og benyttes som en ekstra bolig samt til visse former for erhverv.

Ønsker du at inddrage overflødige landbrugsbygninger til bolig eller en eller anden form for erhverv, skal du meddele det til os (planlovens §§ 37- 38). Ejendommen behøver ikke at være landbrugsnoteret for at udnytte tidligere landbrugsbygninger.

Ekstra bolig 

Der kan kun indrettes en  ekstrabolig. Vi forudsætter, at bygningen er mere end 5 år gammel, og at den ikke ombygges væsentligt. 

Opfylder bygningen disse betingelser, er det i orden i forhold til planlovens landzonebestemmelser, når vi har sendt dig en godkendelse.

Byggetilladelse er derimod altid nødvendig, når gamle bygninger ombygges. Ikke mindst for at undgå brandsmitte og for at sikre flugtveje samt lovlige adgangsforhold.

Hvilke erhverv og hvor meget?

Der er en umiddelbar ret til at nyttiggøre overflødiggjorte landbrugsbygninger til:

 • Mindre håndværksmæssige virksomheder eller produktion
 • Kontor
 • Lager
 • Mindre butik (125 m2)
 • Rekreative friluftsformål (naturformidling)

Virksomheder i overflødiggjorte landbrugsbygninger må kun have et mindre oplag, som ikke skæmmer omgivelserne.

Virksomheder i det åbne land - ikke i landsbyer - kan uden landzonetilladelse udvide med op til 500 m2 i tilknytning til virksomheden.

Indretning af parkeringspladser til virksomheder eller butikker, som er indrettet i gamle landbrugsbygninger kræver derimod altid landzonetilladelse. Fordi der inddrages "nyt land".

Nødvendige oplysninger

"Anmeldelsen" skal indeholde:

 • Besked om det ønskede formål
 • Dokumentation for, at bygningen ikke kan og skal bruges til landbrug
 • Besked om nødvendige ombygninger (bygningerne må ikke ombygges væsentligt for at tjene det ønskede, nye formål)
 • Rids over ejendommens omfang, bygningerne og deres anvendelser (skitse eller luftfoto)
 • Kort beskrivelse af ejendommens eventuelle landbrugsdrift
 • Beskrivelse af ønskede virksomheds drift og medarbejderantal
 • Facadetegninger (skitser)

Søg om ændret anvendelse

 

Se mulighederne for at udnytte overflødiggjorte landbrugsbygninger

Sådan gør vi

Når vi modtager din anmeldelse, ser vi om den indeholder de nødvendige, overordnede oplysninger.

Herefter vurderer vi, om det ansøgte kræver landzonetilladelse. Eller om det er omfattet af retten til at ombygge og benytte overflødiggjorte landbrugsbygninger (uden landzonetilladelse).

Måske har vi behov for at se ejendommen, og meddeler dig et muligt tidspunkt.

Vi afklarer også, om dispensationer eller godkendelser efter andre lovgivninger er nødvendige.

Vi skal enten godkende projektet (efter planlovens §§ 37-38) eller bede dig om flere oplysninger, inden der er gået 14 dage.

Hvis landzonetilladelse eller andre dispensationer ikke er nødvendige, går sagen  videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er spørgsmål med hensyn til selve byggeriet.

Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt. 

Læs om sagsgangen i landzonesager


Husk

Behandlingen af "anmeldelser" af ændret anvendelse er et samarbejde. Du skal skrive udførligt om dine ønsker og behov. Vi tager gerne en snak om projektet, inden du sender os ansøgningen.

Dialog og afklaring

Tag gerne en indledende snak med os om dit projekt og omgivelserne. Projektet behøver blot at være en skitse.

Det kan også være at dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseszoner (§§ 15-19) eller Biotop beskyttelsen (§ 3) er nødvendige. Hvis du bor i en fredning, vil dispensation oftest også være nødvendig (§ 50).

Vi betragter udstykning, byggeri og ændrede anvendelser som forhold, der skal falde i hak i sammenhængende planer for den enkelte ejendom.

Bor du i en landsby, kan din ejendom også være omfattet af en landzonelokalplan. Lokalplaner regulerer byggeri og anvendelser i detaljen.

Send mail til Center for By, Land og Vand

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk