Byggeri og projekter i landzonen (ej landbrug )

Det meste byggeri og andre projekter i landzonen kræver landzonetilladelse. Læs om hvilke oplysninger vi behøver for at behandle din ansøgning.

Projekter, som ikke har med landbrug at gøre, kræver altid landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

Vær opmærksom på at stalde og andre bygninger til dyrehold inklusive hestepensioner og rideskoler ikke er landbrugsbygninger, men bygninger til "andet erhverv" i landzonen og derfor kræver landzonetilladelse.

Stalde over 100 m² generelt og over 200 m² hvis de er til heste, hører dog under Husdyrbrugloven, som har sin egen ansøgningsportal.

Læs og ansøg om byggeri til dyrehold

Nødvendige oplysninger

Ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde:

 • Rids af projektets formål
 • Begrundelse (praktisk, landskabeligt og planmæssigt)
 • Situationsplan/luftfoto med placering
 • Facadetegninger (skitser)
 • Eventuelle fotos

Søg landzonetilladelse

I teksten kan du begrunde dine behov og valg. Belys først sagen fra din egen synsvinkel. Skriv herefter dine begrundelser, set med naboens eller en forbipasserendes øjne.

Begge synsvinker er nødvendige, da behandlingen af ansøgningen sker efter planloven. Ved afgørelser efter planloven skal mange forhold afvejes. Ofte skal projekter pusles på plads, så den bedste løsning opnås. Ligesom ved lokalplanlægning.

Sådan gør vi

Når vi modtager din ansøgning, ser vi om den indeholder de nødvendige oplysninger. 

 • Vi kvitterer for ansøgningen, og giver besked, hvis noget mangler
 • Herefter vurderer vi om det ansøgte kræver landzonetilladelse eller måske tilladelse efter husdyrbrugsloven. Hertil om det er omfattet af bestemmelserne om landbrugsbygninger eller af retten til at ombygge overflødiggjorte landbrugsbygninger og andre bygninger (uden landzonetilladelse)
 • Måske ønsker vi at se ejendommen, og foreslår en dato
 • Hvis landzonetilladelse ikke er nødvendig, går sagen videre til en byggesagsbehandler, der kontakter dig, hvis noget mangler
 • Hvis projektet kræver landzonetilladelse, vil vi som regel se ejendommen "i virkeligheden" og kommer på besøg, hvor du viser rundt
 • Vi kan nu give dig vores "umiddelbare vurdering"
 • Hvis vi mener, vi kan give tilladelsen,  tager vi forbehold for, at naboer kan have vægtige bemærkninger
 • Vi sender projektet "i nabohøring" med en frist for bemærkninger på 14 dage
 • Når fristen for nabobemærkninger er udløbet, sender vi eventuelle bemærkninger til dig, så du kan kommentere dem
 • Med dine bemærkninger er vi klar til at træffe afgørelsen
 • I tilladelsen kan vi stille betingelser (vilkår) om placering, størrelse, udseende, varighed mv
 • Samtidig med, at vi sender dig tilladelsen, offentliggør vi den på vores hjemmeside (lovpligtigt)
 • Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over vores afgørelse inden 4 uger. Du  kan som ansøger eller ejer klage. De klageberettigede er blandt andre naboer og en række landsdækkende natur- og landskabsbevarende foreninger samt andre myndigheder

Se nylige landzonetilladelser 

 • Når klagefristen for landzoneafgørelsen udløber skal du have byggetilladelse til projektet. 
 • Hvis vi derimod vurderer, at vi ikke kan tillade projektet, sender vi efter besigtigelsen et begrundet afslag med klagevejledning.

 

Husk

Behandlingen af ansøgninger er et samarbejde. Skriv udførligt om dine ønsker og behov. Vi tager gerne en snak om projektet, inden du sender os ansøgningen.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger
Sagsbehandlingstid - omtrent

Behandlingen af landzonesager tager sædvanligvis 12-16 uger fra den dato, vi har de nødvendige oplysninger. Sagsforløbet er forholdsvis langt på grund af høringer og klageperiode.

Dialog og afklaring

Tag gerne en indledende snak med os om dit projekt og omgivelserne. Projektet behøver blot at være en skitse.

Det kan også være at dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseszoner (§§ 15-19) eller biotopbeskyttelsen (§ 3) er nødvendige. Hvis du bor i en fredning, vil dispensation oftest også være nødvendig (§ 50).

Vi betragter udstykning, byggeri og ændrede anvendelser som forhold, der skal falde i hak i sammenhængende planer for den enkelte ejendom.

Bor du i en landsby, kan din ejendom også være omfattet af en landzonelokalplan. Lokalplaner regulerer byggeri og anvendelser i detaljen.

Send mail til Center for By, Land og Vand
Planlægning og afvejninger

Landzonebestemmelser er en del af planloven. De regulerer udstykning, byggeri og arealanvendelser på ejendomme i det åbne land.
Bestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt, bymæssig bebyggelse i det åbne land.
Ejendommene her har ofte historiske bygninger, der knytter sig til landbrugshistorien og de ressourcer, som har gjort det attraktivt at bosætte sig netop her gennem tiderne.
Helsingør Kommune betragter ansøgninger om udstykning, byggeri og ændrede anvendelser af bygninger og arealer som led i små planer for enkeltejendomme.
Når Helsingør Kommune vurderer, om vi kan give tilladelse, afvejer vi derfor "nytten" af projektet med blandt andet nabo- og landskabshensyn.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk