Solceller og solfangere

Når du vil opsætte solceller eller solfangere på taget af en bygning, skal du i nogle tilfælde sende en ansøgning om tilladelse til Helsingør Kommune.

Solceller og solfangere på en bygning

Er omfattet af byggelovens § 2. Det betyder, at solceller og solfangere som udgangspunkt ikke må opsættes uden en tilladelse fra kommunen. Læs mere om reglerne i Energistyrelsens vejledning om solceller på bygninger.

Men der er undtagelser. Når anlægget opføres på enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse i sommerhusområder, og når det ikke medfører, at du ændrer anvendelsen af din bygning eller udvider etagearealet, så kræver det ikke en tilladelse efter byggeloven.

Selvom du ikke skal have kommunens tilladelse, så er anlægget en del af bygningen, og derfor skal det leve op til bygningsreglementets krav om bl.a. højde og afstand.

Solceller og solfangere på erhvervsbyggeri og etageboligbyggeri skal altid have en byggetilladelse.

Solfangere og solceller på grunden

Kræver også byggetilladelse. Læs om reglerne på Energistyrelsens vejledning om solceller på terræn

Det er ejeren af en ejendom, der er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning.

Andre love end byggeloven

Selv om solfangere eller solceller i nogle tilfælde ikke er omfattet af byggeloven, kan de godt være omfattet af anden lovgivning.

Det kan fx være en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration, der regulerer solceller og solfangere. Hvis dit anlæg er i strid med en lokalplan, byplanvedtægt eller en deklaration, skal du søge om dispensation.

Hvis dit hus er bevaringsværdigt, skal du også søge om tilladelse. Bevarings-værdien kan for eksempel betyde, at kommunen vil vejlede dig om, hvordan du kan få anlægget til at passe med bygningens arkitektur.

Hvis ejendommen ligger i et fredet område, er det vigtigt at du læser frednings-bestemmelserne. De kan indeholde bestemmelser om ændret udseende af bygninger og forhold på terræn, og så skal du søge om dispensation.

Hvis ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer i forhold til sø-, å- og strand mv. kan det kræve en dispensation at opsætte solfangere eller solceller.

Når solfangere eller solceller kræver byggetilladelse, kræver de også landzonetilladelse, hvis de anbringes i landzone.

 

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk