Ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat til Helsingør Kommune. Ejendomsskat omfatter grundskyld og dækningsafgift.

Ejendomsskattebilletten udsendes i begyndelsen af december. Ejendomsskatten opkræves i to rater med forfald den 1. januar og 1. juli.

Følgende promiller opkræves i Helsingør Kommune for 2018:

 • Grundskyld 28,5 promille
 • Landbrug 7,2 promille
 • Dækningsafgift af erhvervsejendomme 6,8 promille
 • Dækningsafgift - Forskelsværdi offentlige ejendomme 8,75 promille
 • Dækningsafgift  - Grundværdi offentlige ejendomme 14,250 promille

Vigtig information om ejendomsskatten 2018

Indefrysning af stigninger i grundskylden

Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for over 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil derfor ikke stige.

Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales, men i stedet indefryses i en obligatorisk låneordning. Det beløb, der bliver indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskylden.

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020.

Ny ejendomsskattebillet i juni 2018 – kun til berørte ejere

Beregningen af beløbet for 2018 blev foretaget i maj 2018. De nye ejendomsskattebilletter med oplysning om indefrysning er sendt ud til de berørte ejere.

Det indefrosne beløb for 2018 vil være fratrukket på opkrævningen for 2. rate 2018. Ejendomsskatten 2. rate forfalder til betaling 1. juli 2018.

For at være omfattet af indefrysningsordningen skal en stigning af grundskylden mindst udgøre 200 kr. pr. ejer. Det vil derfor ikke være alle boligejere der bliver berørte af indefrysningsordningen.

Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet.

Lån uden renter og gebyr indtil 2021

Lånet er rente og gebyrfrit i den obligatoriske periode fra 2018-2020. Herefter overgår ordningen til SKAT, og man kan derefter selv bestemme om man vil fortsætte med at indefryse stigningen i grundskylden, eller om man vil indbetale det fulde beløb.

Ønsker man at fortsætte lånet efter udgangen af 2020 vil der blive beregnet renter af indefrysningsbeløbet.

Betaling ved ejerskifte

Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen, til hver ejer, som hver især hæfter personligt for deres andel. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

Hvis der fx er to ejere af en ejendom, vil der også være to lån. Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte. Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet og skal ikke betales.

Lovgrundlaget: Skatteministeriet

Betaling af ejendomsskat

Helsingør Kommune udsender ejendomsskattebilletten hvert år i starten af december.

Er ejendommen IKKE tilmeldt Betalingsservice, sender vi indbetalingskort til henholdsvis 1. og 2. rate ca. 4 uger før sidste rettidige betalingsdato.

Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå:
"Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - Derfor ingen indbetalingskort".

Har du spørgsmål, eller er dit indbetalingskort blevet væk, kan du kontakte Opkrævningen i Borgerservice på tlf. 49 28 16 16.
Spørgsmål vedrørende ejendomsvurderingen besvares af SKAT.

Hvis du ønsker at betale via Betalingsservice, skal du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.

Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.

Betales ejendomsskatten ikke efter rykkeren, tager Helsingør Kommune skridt til at foretage udlæg i ejendommen med henblik på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til betaling af retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger. 

Hvis du ikke betaler renter og gebyr sammen med ejendomsskatten, kan de overføres til næste rate.

Har du ikke betalt ejendomsskat?

Hvis du ikke har betalt din ejendomsskat, vil Helsingør Kommunes pantefoged foretage udlæg i din ejendom for senere at kunne sælge den på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger.

Har du en restance hos Helsingør Kommune, vil beløbet være registreret til modregning i dine eventuelle krav på udbetaling fra det offentlige - fx overskydende skat eller moms. Registreringen vil først blive slettet, når restancen inklusiv renter er betalt.

Hvis du eller din ægtefælle modtager pension, efterløn eller er fyldt 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat.

Beregning af ejendomsskat

Grundskyld (ejendomsskat) beregnes af den afgiftspligtige grundværdi efter fradrag for forbedringer.

Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af disse værdier:

 • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen.
 • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.
 • Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten må højest udgøre 7% ifølge loven.

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Læs om Grundværdiregulering på Skatteministeriets hjemmeside

Hvis der er sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end de højst syv procent.

Ændring i matrikelforhold

En særskilt vurdering af ejendomme, hvorpå der er sket ændringer i matrikelforholdet, bliver foretaget den efterfølgende vurderingstermin pr. 1. oktober, og der vil således kunne gå op til 2-3 år, inden man efter salg og køb bliver opkrævet særskilt ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten forholdsmæssigt.

Eksempelvis vil salg af jord registreret i Geodatastyrelsen den 2. oktober først blive vurderet særskilt pr. 1. oktober det efterfølgende år. Denne vurdering får så indvirkning på ejendomsskatten det 2. skatteår, efter vurdering er foretaget.

Dækningsafgift

For visse erhvervsejendomme opkræves der en dækningsafgift, der beregnes af den del af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.
Ifølge lov om kommunal ejendomsskat § 23 A er kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed omfattet.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat § 23.

 

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Udover grundskyld og rottebekæmpelsesgebyr kan der også opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag, renter på ejendomsskattelån og evt. morarenter og rykkergebyr på din ejendomsskattebillet.

Rottebekæmpelse

Helsingør Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Helsingør Kommune opkræver betaling for den lovpligtige skorstensfejning over ejendomsskattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Helsingør Kommune har lavet en aftale med skorstensfejermester Martin Nielsen, om lovpligtigt udførsel af skorstensfejerarbejde. Du kan frit vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt området. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel m.v.

Vælger du en anden skorstensfejermester, skal arbejdet kunne dokumenteres fx ved forevisning af en kopi af din regning. Du skal huske at afmelde skorstensfejningen hos den nuværende skorstensfejer.

Byrådet skal sørge for at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

Link til Skorstensfejerbekendtgørelse

Har du spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.

Skorstensfejermester Martin Nielsen
Tlf.: 49 29 89 88
E-mail: martin.niel@pc.dk

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over ejendomsskattebilletten beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet. 

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Helsingør Kommune opkræver ikke forbrugsafgifter. De bliver opkrævet af Forsyning Helsingør. Vil du vide mere om vand, varme og renovation så kontakt Forsyning Helsingør.

Kontakt Forsyning Helsingør

 

Sådan modtager du din ejendomsskattebillet

Ejendomsskattebilletten bliver som udgangspunkt leveret i E-boks, medmindre du er fritaget for at modtage digital post.

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en digital postkasse eller en almindelig postkasse, udsendes der altid kun én original ejendomsskattebillet med betalingsinformation pr. ejendom. Øvrige ejere, modtager som udgangspunkt en kopi af ejendomsskattebilletten.

Hvis der er administrator på ejendommen, bliver den originale ejendomsskattebillet med betalingsinformation sendt til administratoren. Ejerne får en kopi af ejendomsskattebilletten.

Alle med et CVR-nummer er forpligtet til at modtage Digital Post fra det offentlige. 

Læs om Digital Post på Borger.dk

Ejerskifte

Hvis du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter.

Ved ejerskifte skal du huske at afmelde Betalingsservice. Ejendomskattebillet og indbetalingskort bliver automatisk sendt til ny ejer. Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes et indbetalingskort pr. ejendom. Det vil sige, at fx ægtefæller ikke begge modtager et indbetalingskort.

Registrering af ny ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til Betalingsservice.

Lån til betaling af ejendomsskat og kloaktilslutningsbidrag

Ejeren eller dennes ægtefælle, med fast bopæl her i landet, kan få lån til betaling af ejendomsskat.

 • Lånet er uafhængigt af indkomsten
 • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
 • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
 • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
 • For at få lån skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år (man kan fortsat være erhvervsaktiv (65 år) og få lån), eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

Ansøgning og renter

Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2018: 1 procent.

Ansøgning skal ske via borger.dk

Du kan også bestille tid i Borgerservice, hvis du ønsker hjælp til at søge om indefrosset ejendomsskat: 

Bestil tid i Borgerservice

Har du problemer med selv at bestille en tid, kan du få hjælp ved at ringe til Helsingør Kommunes Kontaktcenter på tlf. 49 28 28 28.

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev, som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der er ingen omkostninger som låntager. Når lånet, inkl. renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, bliver låntager kontaktet af kommunen for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.

Bemærk, hvis du er i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen.Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk