Ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat til Helsingør Kommune. Ejendomsskat omfatter grundskyld og dækningsafgift.

Ejendomsskattebilletten udsendes i begyndelsen af december. Ejendomsskatten opkræves i to rater med forfald den 1. januar og 1. juli.

Følgende promiller opkræves i Helsingør Kommune for 2017:

 • Grundskyld 28,5 promille
 • Landbrug 7,2 promille
 • Dækningsafgift af erhvervsejendomme 6,8 promille
 • Dækningsafgift - Forskelsværdi offentlige ejendomme 8,75 promille
 • Dækningsafgift  - grundværdi offentlige ejendomme 14,250 promille

Fastfrysning af grundskyld

Besparelse på grundskylden i 2. halvår af 2017 – værd at vide

Baggrund: Derfor opnår man rabat på 2. rate af ejendomsskatten

Medio maj dannes de nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2017. Her får mange en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2017 besluttede at fastfryse grundskylden. Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunerne omberegner ejendomsskatten for alle ejendomme og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten.

For borgerne betyder det, at:

 • Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende opkrævning, hvis man er berørt af fastfrysningen.
 • Indbetalingskort til 2. rate udsendes i juni måned. Beløbet på indbetalingskortet er rettet og rabatten er fratrukket.
 • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.

Hvornår modtager man den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) fra den 3. juni 2017.

Regulering sker til aktuel grundejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Hvad sparer man?

Den samlede besparelse for borgerne er skønnet til 835 mio. kr. For den enkelte kan besparelsen være op til 5,5 pct. af grundskylden. Det svarer til, at man skal betale op til 550 kr. mindre i 2. rate for hver 10.000 kr. man betaler årligt i grundskyld. Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle:

 • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen.
  Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.
  Man kan både se SKAT’s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har tidligere skønnet, at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftsværdien
 • Generelt kan man sige, at alle i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år.
  Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Teknisk uddybning

Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten 1) grundværdien som vurderet af SKAT, eller 2) skatteloftsværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten. 
Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2017. Normalt ville reguleringsprocenten for 2017 have været 5,5 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftsværdien på sidste års niveau for ejerboliger. Det betyder, at alle de grundejere, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundvurderingen, får en rabat på deres grundskyld. Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT’s grundvurdering, ikke får nogen rabat. 
SKAT har tidligere skønnet, at kun ca. 10 pct. af boligejerne betaler grundskyld af grundvurderingen.

Betaling af ejendomsskat

Helsingør Kommune udsender ejendomsskattebilletten hvert år i starten af december.

Hvis din ejendomsskat ikke er tilmeldt betalingsservice, modtager du et indbetalingskort til betaling af 1. rate sammen med ejendomsskattebilletten.
Indbetalingskort til 2. rate udsendes i juni.

Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå:
"Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - Derfor ingen indbetalingskort".

Har du spørgsmål, eller er dit indbetalingskort blevet væk, kan du kontakte Opkrævningen i Borgerservice på tlf. 49 28 16 16.
Spørgsmål vedrørende ejendomsvurderingen besvares af SKAT.

Hvis du ønsker at betale via Betalingsservice, skal du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.

Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.

Betales ejendomsskatten ikke efter rykkeren, tager Helsingør Kommune skridt til at foretage udlæg i ejendommen med henblik på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til betaling af retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger. 

Hvis du ikke betaler renter og gebyr sammen med ejendomsskatten, kan de overføres til ejendomsskattebilletten det efterfølgende år.

Du har mulighed for at afdrage restancen, så hele raten er betalt, inden næste rate forfalder.

Har du ikke betalt ejendomsskat?

Hvis du ikke har betalt din ejendomsskat, vil Helsingør Kommunes pantefoged foretage udlæg i din ejendom for senere at kunne sælge den på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger.

Har du en restance hos Helsingør Kommune, vil beløbet være registreret til modregning i dine eventuelle krav på udbetaling fra det offentlige - fx overskydende skat eller moms. Registreringen vil først blive slettet, når restancen inklusiv renter er betalt.

Hvis du eller din ægtefælle modtager pension, efterløn eller er fyldt 65 år, kan du søge om lån til betaling af ejendomsskat.

Beregning af ejendomsskat

Grundskyld (ejendomsskat) beregnes af den afgiftspligtige grundværdi efter fradrag for forbedringer.

Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af disse værdier:

 • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen.
 • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.
 • Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten må højest udgøre 7% ifølge loven.

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Læs om Grundværdiregulering på Skatteministeriets hjemmeside

Hvis der er sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end de højst syv procent.

Ændring i matrikelforhold

En særskilt vurdering af ejendomme, hvorpå der er sket ændringer i matrikelforholdet, bliver foretaget den efterfølgende vurderingstermin pr. 1. oktober, og der vil således kunne gå op til 2-3 år, inden man efter salg og køb bliver opkrævet særskilt ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten forholdsmæssigt.

Eksempelvis vil salg af jord registreret i Geodatastyrelsen den 2. oktober først blive vurderet særskilt pr. 1. oktober det efterfølgende år. Denne vurdering får så indvirkning på ejendomsskatten det 2. skatteår, efter vurdering er foretaget.

Dækningsafgift

For visse erhvervsejendomme opkræves der en dækningsafgift, der beregnes af den del af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi (bygningsværdi), der overstiger 50.000 kr.
Ifølge lov om kommunal ejendomsskat § 23 A er kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed omfattet.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat § 23.

 

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Udover grundskyld og rottebekæmpelsesgebyr kan der også opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag, renter på ejendomsskattelån og evt. morarenter og rykkergebyr på din ejendomsskattebillet.

Rottebekæmpelse

Helsingør Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Helsingør Kommune opkræver betaling for den lovpligtige skorstensfejning over ejendomsskattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Helsingør Kommune har lavet en aftale med skorstensfejermester Martin Nielsen, om lovpligtigt udførsel af skorstensfejerarbejde. Du kan frit vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt området. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel m.v.

Vælger du en anden skorstensfejermester, skal arbejdet kunne dokumenteres fx ved forevisning af en kopi af din regning. Du skal huske at afmelde skorstensfejningen hos den nuværende skorstensfejer.

Byrådet skal sørge for at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

Link til Skorstensfejerbekendtgørelse

Har du spørgsmål omkring skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.

Skorstensfejermester Martin Nielsen
Tlf.: 49 29 89 88
E-mail: martin.niel@pc.dk

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over ejendomsskattebilletten beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet. 

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Helsingør Kommune opkræver ikke forbrugsafgifter. De bliver opkrævet af Forsyning Helsingør. Vil du vide mere om vand, varme og renovation så kontakt Forsyning Helsingør.

Kontakt Forsyning Helsingør

 

Sådan modtager du din ejendomsskattebillet

Ejendomsskattebilletten bliver som udgangspunkt leveret elektronisk til en digital postkasse, medmindre du er fritaget for at modtage digital pos

Uanset om ejendomsskattebilletten leveres til en digital postkasse eller en almindelig postkasse, udsendes der altid kun en original ejendomsskattebillet med betalingsinformation pr. ejendom. Øvrige ejere, modtager som udgangspunkt en kopi af ejendomsskattebilletten.

Hvis der er administrator på ejendommen, vil den originale ejendomsskattebillet med betalingsinformation blive sendt til administratoren, og ejerne vil modtage en kopi af ejendomsskattebilletten.

Alle med et CVR-nummer er forpligtet til at modtage Digital Post fra det offentlige. 

Læs om Digital Post på Borger.dk

Ejerskifte

Hvis du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter.

Ved ejerskifte skal du huske at afmelde Betalingsservice. Ejendomskattebillet og indbetalingskort bliver automatisk sendt til ny ejer. Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes et indbetalingskort pr. ejendom – det vil sige, at fx ægtefæller ikke begge modtager et indbetalingskort.

Registrering af ny ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til Betalingsservice.

Lån til betaling af ejendomsskat og kloaktilslutningsbidrag

Ejeren eller dennes ægtefælle, med fast bopæl her i landet, kan få lån til betaling af ejendomsskat.

 • Lånet er uafhængigt af indkomsten
 • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
 • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
 • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
 • For at få lån skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år (man kan fortsat være erhvervsaktiv (65 år) og få lån), eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

Ansøgning og renter

Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2017: 1,24 procent.

Ansøgning skal ske via borger.dk.

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev, som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der er ingen omkostninger som låntager. Når lånet, inkl. renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, vil låntager blive kontaktet af kommunen for for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.

Bemærk, hvis du er i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk