Pasning af eget barn

Som forælder i Helsingør Kommune kan du få tilskud til at passe egne børn i stedet for at benytte daginstitution.

Du kan benytte ordningen, fra dit barn er 24 uger gammelt og til barnet skal starte i skole.

Tilskudsordningen omfatter også børn, der allerede er optaget i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret institution). Du skal udmelde barnet på Digital Pladsanvisning for at benytte ordningen.

Ansøg om tilskud til pasning af eget barn

Det får du i tilskud

Byrådet fastsætter sidst på året det kommende års tilskud. Det vurderes ligeledes af byrådet sidst på året om ordningen skal fortsætte.

Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år:
6.605 kr. pr. måned pr. barn i 2018

Tilskud til børn i alderen 3 år til skolestart: 
3.500,00 kr. pr. måned pr. barn i 2018

Tilskuddet udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud, og er A-skattepligtigt for den forælder, der modtager tilskuddet.

Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til Skat.

Betingelser for ordningen

For at benytte dig af ordningen må du ikke have anden indtægt. Det er kun muligt at ansøge om tilskud en gang pr. barn.

Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal du kunne fremvise, at du fx har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation

Du må ikke have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder barselsdagpenge, SU m.m.

Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. 
Kravet om ophold og dankskundskaber gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.
Hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 40 i Serviceloven, anser det for nødvendigt, at barnet er optaget i dagtilbud, kan kommunen beslutte at forældre ikke kan få tilskud.

  • Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads, og bortfalder hvis tilskudsmodtageren flytter til anden kommune.
  • Tilskuddet skal søges pr. barn, for min. 8 uger og max. 12 måneder og perioden skal være samlet (den kan således ikke opdeles i delperioder).
  • Tilskuddet ydes tidligst fra den dato, vi har modtaget din ansøgning. Det er derfor ikke muligt at søge med tilbagevirkende kraft. Tilskuddet kan udbetales fra det tidspunkt, dit barn kan optages i dagtilbud.
  • Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for max dagpenge.
  • Barnet/børnene må ikke benytte et dagtilbud så længe, der udbetales tilskud for pasning af barnet. Har familien andre børn end det, der ydes tilskud til, kan disse godt være indmeldt i et dagtilbud.
  • Barnet skal være noteret på den kommunale venteliste, for at du kan modtage tilskud.

Forældre må modtage tilskuddet under almindelig ferieophold i udlandet af kortere varighed 3-5 uger forudsat, at tilskudsmodtageren passer barnet under udlandsopholdet.

Dagtilbud hvis tilskudsperioden afbrydes

Det er muligt at afbryde den bevilligede tilskudsperiode.

Ønsker du at afbryde den bevilgede tilskudsperiode, kan der søges en plads i dagtilbud, efter Helsingørs Kommunes gældende optagelsesregler.

Optagelsesregler for at få tildelt en plads

 


Dagtilbudsloven

Tilskuddet til pasning af eget barn ydes i henhold til Dagtilbudsloven kapitel 16 § 86.

Læs loven her
Priser på daginstitution

Se oversigt over priser på daginstitutioner. 

Se priser på daginstitution

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen