Privat pasning

Forældre til småbørn kan vælge at få tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et dagtilbud.

Privat Pasning gælder for børn i alderen 24 uger til barnet starter i 0. klasse. 

Ansøg om tilskud til privat pasning

Opskriv dit barn på den kommunale venteliste

 

Hvad er privat pasning?

Helsingør Kommune yder tilskud til forældre, som vælger at få deres barn passet af en privat børnepasser i en privat pasningsordning.

Ordningen kan vælges for børn i alderen fra 24 uger, og indtil den sidste dag, inden barnet begynder i børnehaveklasse.

Forældre indgår en skriftlig aftale med en privat pasningsperson om at passe deres barn, enten i pasnings personens eget hjem, hjemme hos familien, eller i en pasningsordning, hvor flere pasningspersoner har slået sig sammen.

Privat pasning giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser: 

 • En aftale, hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren er lønmodtager
  eller

 • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene IKKE har arbejdsgiverforpligtelser.

Hvem kan få tilskud?

For at kunne modtage tilskud skal du være bosat i Helsingør Kommune, og du skal ansøge om tilskud til Privat Pasning på Digital Pladsanvisning. Pladsanvisningen skal have en kopi af den aftale/kontrakt, du indgår med den private pasningsperson.

Når Pladsanvisningen har modtaget ansøgning om tilskud via Digital Pladsanvisning, samt modtaget en kopi af aftalen/kontrakten mellem forældre og den private pasningsperson, vil Pladsanvisningen fremsende en bevilling.

 

Udbetaling af tilskud

 

Alle forældre med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune har ret til tilskud til Privat Pasning efter de gældende regler i Dagtilbudsloven.

Tilskuddet ydes ikke, hvis der i forbindelse med det pågældende barn, modtages tilskud til selv at passe barnet.

Tilskuddet bliver udbetalt den 15. i måneden, mod at Pladsanvisningen senest den 4. modtager dokumentationen fra den private børnepasser på, at forældrene har overført/betalt for den kommende måned.

Denne kvittering skal benyttes og indsendes digitalt via Sikker mail på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen senest den 4. i måneden.

Den private børnepasser fastsætter selv den månedlige pris for pasning af barnet.

Kommunen videregiver oplysning om den private pasningsperson løn til SKAT. 

Aftale mellem forældre og privat børnepasser

Forældre, der ønsker at benytte sig af en Privat Pasningsordning, skal indgå en skriftlig aftale/kontrakt med den private pasningsordning, underskrevet af begge parter. Aftalen/kontrakten skal godkendes af Helsingør Kommune. 
Forældre og privat pasningsperson udarbejder en aftale/kontrakt som SKAL indeholde følgende punkter og være læsbar:

 • Hvem aftalen indgås mellem
 • Det daglige pasningsbehov/timer pr. uge
 • Navn på privat passer, pasningsadresse og telefonnummer
 • Pasning og aflønning i forbindelse med sygdom, fridage og ferie
 • Navn og cpr.nr. på barnet
 • Betaling for pasning pr. mdr.
 • Forventet pasningsperiode - start/slut dato
 • Gensidige opsigelsesvarsler
 • Underskrifter fra Privat passer og forælder

Forældrene skal selv søge om tilskuddet via Digital Pladsanvisning. 
Der kan tidligst ansøges 2 måneder inden opstart i Privat Pasningsordning.
Når der er bevilget Privat Pasning bliver behovsdatoen på ventelisten for ønske om institutionsplads ændret til den slutdato, der er aftalt for Privat Pasning. 

Tilskuddets størrelse

Passes barnet i en godkendt privat pasningsordning kan forældre få dækket op til 75 procent af de dokumenterede udgifter i forbindelse med pasningen.

0-2 år max. tilskud: 6.605,00 kr. pr. barn i 2018
Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned barnet fylder tre år.

3-5 år max. tilskud: 3.500,00 kr. pr. barn i 2018
Tilskuddet udbetales til barnet starter i 0. klasse.
  

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Der ydes søskendetilskud.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af, hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads. 

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende.
Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, ½-2 år og 3-5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i børnehaveklasse.
Dette betyder, at bevilling af tilskud skal revideres, når barnet fylder 3 år og, at der derfor skal indsendes "tillæg til kontrakt".

Under henvisning til Vejledning om dagtilbud, kapt. 19, stk. 751:
"Forældrene skal dokumentere overfor kommunalbestyrelsen, hvilke udgifter de har til den private pasning. Kommunalbestyrelsen fastsætter kravene til forældrenes dokumentation for udgifterne til den private pasning. Dokumentation kan ske i form af den indgåede aftale/kontrakt med børnepasseren, under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer",
Der vil der løbende blive foretaget stikprøver og krævet dokumentation, f. eks i form af bankudskrifter for betaling til børnepasser.

 

Ændring af pasningsperiode eller pris

Hvis pasningsperiode eller pris ændres i løbet af den bevilligede pasningsperiode skal forældre eller privat passer indsende blanketten "ændring af pris eller pasningsperiode i enuværende kontrakt/tillæg til kontrakt" sikkert til Pladsanvisningen via E-boks eller Borger.dk.

Godkendelse af pasningsordningen

Inden der kan indgås en pasningsaftale, skal børnepasser og pasningssted være godkendt af Helsingør Kommune. Ønsker du at blive godkendt som Privat pasningsordning kontakt, Center for Dagtilbud og skole/Sanne Gudmann på telefon 49 28 33 16.

Kommunen indhenter straffe- og børneattest på alle over 15 år i den husstand, hvor barnet passes.

Sker der ændringer i aftalen, herunder ombygning og brug af nye lokaler, skal det meddeles til og godkendes af Helsingør Kommune.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dette betyder bl.a., at den private passer skal tilrettelægge pasningen, så der er fokus på udvikling af forståelse af demokratiske normer og værdier, jf. § 81, stk. 5.
Den private pasningsordning skal tillige indrette arbejdet så det fremmer børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer. Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle læring og dannelse.

Den private passer skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal den private passer kunne fremvise, at du fx har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.

Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af, at der er opstået en situation, hvor pasningsstedet ikke ville være blevet godkendt, enten på grund af sikkerhedsmæssige forhold eller pædagogiske forhold. Kommunens afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen.

Afslag på godkendelse, samt tilbagekaldelser af aftaler, vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget til efterretning.

 

 

 

Tilsyn

Helsingør Kommune fører løbende tilsyn hos børnepasseren. Antallet af tilsynsbesøg kan variere og kan være både anmeldte og uanmeldte.

Tilsynet er både af pædagogisk og sikkerhedsmæssigt karakter.

Hvis barnet passes af en privat passer i familiens eget hjem, bliver der kun aflagt 1 uanmeldt besøg om året.

Ansvaret for børns udvikling og trivsel påhviler til enhver tid forældrene.

Skift til dagtilbud

Ønsker forældre at ændre behovsdatoen til en plads i et kommunalt dagtilbud, er det muligt selv at ændre datoen via ”Digital Pladsanvisning”. Forældrene skal selv opsige aftalen med den private pasningsordning.

Hvis forældrene siger ”ja” til en tilbudt dagtilbudsplads, ophører tilskuddet til Privat Pasning dagen før, barnet er indmeldt i dagtilbuddet

Hvis forældrene siger ”nej” til en ønsket dagtilbudsplads, vil barnet blive slettet fra ventelisten. Forældrene kan derefter opskrive barnet på ny.

I det tidsrum, hvor barnet er i Privat Pasning, kan barnet være ”aktivt” på ventelisten.

Læs mere om Helsingør Kommunes øvrige regler for opskrivning 


Priser på daginstitution

Se oversigt over priser på daginstitutioner. 

Se priser på daginstitution

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen