Privat pasning

Forældre til småbørn kan vælge at få tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud.

Privat Pasning gælder for børn i alderen 24 uger til barnet starter i 0. klasse.

For at kunne modtage tilskud skal du være bosat i Helsingør Kommune og du skal ansøge om tilskud til Privat Pasning på Digital Pladsanvisning og Pladsanvisningen skal have en kopi af den kontrakt du indgår med den private passer.

Ansøg om tilskud til privat pasning

Opskriv dit barn på den kommunale venteliste

Information om Privat Pasning

Ændring af pris eller pasningsperiode i nuværende kontrakt/tillæg til kontrakt

En privat passer, og dennes hjem, skal godkendes af Helsingør Kommune. 

Helsingør Kommune fører løbende tilsyn hos børnepasseren. Antallet af tilsynsbesøg kan variere og kan være både anmeldte og uanmeldte.

Tilsynet er både af pædagogisk og sikkerhedsmæssig karakter.

Krav og regler

Privat Pasning giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser: 

 • En aftale, hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren er lønmodtager
  eller

 • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene IKKE har arbejdsgiverforpligtelser.

Udbetaling af tilskud

Alle forældre med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune har ret til tilskud til Privat Pasning efter de gældende regler i Dagtilbudsloven.

Tilskuddet ydes ikke, hvis der i forbindelse med det pågældende barn, modtages tilskud til selv at passe barnet.

Aftale mellem forældre og børnepasser

Forældre, der ønsker at benytte sig af Privat Pasning, skal indgå en skriftlig aftale med børnepasseren, underskrevet af begge parter. Aftalen skal indsendes og godkendes af Helsingør Kommune/Pladsanvisningen.

Forældrene skal selv søge om tilskuddet via Digital Pladsanvisning.
Der kan tidligst ansøges 2 måneder inden opstart i Privat Pasning.
Når der er bevilget Privat Pasning bliver behovsdatoen på ventelisten for ønske om institutionsplads ændret til den slutdato, der er aftalt for Privat Pasning. 


Forældre og børnepasser udarbejder en aftaleformular/kontrakt som SKAL indeholde følgende punkter:  

 • Hvem aftalen indgås mellem, navn på forælder og privat passer
 • Pasningsadresse og telefonnummer
 • Navn og cpr.nr. på barnet
 • Forventet pasningsperiode - start/slut dato
 • Det daglige pasningsbehov
 • Pasning og aflønning i forbindelse med sygdom, fridage og ferie
 • Betaling for pasning pr. mdr.
 • Gensidige opsigelsesvarsler
 • Underskrifter fra forælder og Privat Passer

 

Godkendelse af pasningsordning

Inden der kan indgås en pasningsaftale, skal børnepasser og pasningssted være godkendt af Helsingør Kommune. Ønsker du at blive godkendt som privat passer kontakt Center for Dagtilbud og skoler på telefon 49 28 28 28.
Kommunen indhenter straffe- og børneattest på alle over 15 år i den husstand, hvor barnet passes.

Sker der ændringer i aftalen, herunder ombygning og brug af nye lokaler, skal det meddeles til og godkendes af Helsingør Kommune.

Tilsyn

Helsingør Kommune fører løbende tilsyn hos børnepasseren. Antallet af tilsynsbesøg kan variere og kan være både anmeldte og uanmeldt.

Tilsynet er både af pædagogisk og sikkerhedsmæssige karakter.

Hvis barnet passes af en børnepasser i familiens eget hjem, bliver der kun aflagt 1 uanmeldt besøg om året.

Ansvaret for børns udvikling og trivsel påhviler til enhver tid forældrene.

Skift til dagtilbud

Ønsker forældre at ændre behovsdatoen til en plads i et kommunalt dagtilbud, er det muligt selv at ændre datoen via ”Digital Pladsanvisning”. Forældrene skal selv opsige aftalen med børnepasseren.

Hvis forældrene siger ”ja” til en tilbudt dagtilbudsplads, ophører tilskuddet til Privat Pasning dagen før, barnet er indmeldt i dagtilbuddet.

Hvis forældrene siger ”nej” til en ønsket dagtilbudsplads, vil barnet blive slettet fra ventelisten. Forældrene kan derefter opskrive barnet på ny.

I det tidsrum, hvor barnet er i Privat Pasning, kan barnet være ”aktivt” på ventelisten.

Tilskuddets størrelse

Passes barnet af en godkendt privat passer kan forældre få dækket op til 75 procent af de dokumenterede udgifter i forbindelse med pasningen.

0-2 år max. tilskud: 6.605,00 kr. pr. barn i 2018
Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned barnet fylder tre år.

3-5 år max. tilskud: 3.500,00 kr. pr. barn i 2018
Tilskuddet udbetales til barnet starter i 0. klasse.
 

 

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Der ydes søskendetilskud.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af, hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende.
Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, ½-2 år og 3-5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i børnehaveklasse.
Dette betyder, at bevilling af tilskud skal revideres, når barnet fylder 3 år og, at der derfor skal indsendes "tillæg til kontrakt".

Ved forlængelse af pasningsperiode eller ændring af pris for pasning

Hvis pasningsperiode eller pris ændres i løbet af pasningsperioden skal forældre eller passer indsende blanketten "ændring af pris eller pasningsperiode i nuværende kontrakt/tillæg til kontrakt" sikkert til Pladsanvisningen via E-boks eller Borger.dk

Administration

Når den private børnepasser har modtaget løn fra forældrene, skal der via sikker mail indsendes en kvittering for modtagelsen. Denne lønkvittering skal benyttes og indsendes digitalt via Sikker mail på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen senest den 4. i måneden.


Priser på daginstitution

Se oversigt over priser på daginstitutioner. 

Se priser på daginstitution

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen