Tilskuddets størrelse

Passes barnet af en godkendt privat passer kan forældre få dækket op til 75 procent af de dokumenterede udgifter i forbindelse med pasningen.

0-2 år max. tilskud: 6.605,00 kr. pr. barn i 2018
Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned barnet fylder tre år.

3-5 år max. tilskud: 3.500,00 kr. pr. barn i 2018
Tilskuddet udbetales til barnet starter i 0. klasse.
 

 

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Der ydes søskendetilskud.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af, hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende.
Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, ½-2 år og 3-5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i børnehaveklasse.
Dette betyder, at bevilling af tilskud skal revideres, når barnet fylder 3 år og, at der derfor skal indsendes "tillæg til kontrakt".

Ved forlængelse af pasningsperiode eller ændring af pris for pasning

Hvis pasningsperiode eller pris ændres i løbet af pasningsperioden skal forældre eller passer indsende blanketten "ændring af pris eller pasningsperiode i nuværende kontrakt/tillæg til kontrakt" sikkert til Pladsanvisningen via E-boks eller Borger.dk

Administration

Når den private børnepasser har modtaget løn fra forældrene, skal der via sikker mail indsendes en kvittering for modtagelsen. Denne lønkvittering skal benyttes og indsendes digitalt via Sikker mail på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen senest den 4. i måneden.Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen