Hverdagen i dagtilbud

Få information om Helsingør Kommunes arbejde med kvalitet, pædagogiske læreplaner og tilsyn i dagtilbud. 

 

Kvalitet i dagtilbud

I Helsingør Kommune arbejder vi på at skabe de bedste betingelser for børn i dagtilbud.

Vi arbejder hele tiden med at udvikle den pædagogiske praksis. Vi har en fælles definition af, hvad kvalitet i dagtilbud er. Den fælles definition indeholder 4 elementer:

  • nærværende samspil
  • børnefællesskaber
  • livsduelighed
  • forældresamarbejde

Vi vægter det gode børneliv her og nu højt. Børnene skal opleve nærværende samspil med de voksne og med hinanden. De skal have gode relationer, der udvikles i leg og aktiviteter. Alle børn skal have mulighed for at lære og udvikle sig i kreative og eksperimenterende børnefællesskaber. Et styrket forældresamarbejde handler om det daglige samarbejde om børnenes trivsel, udvikling og læring. Det handler også om det formelle samarbejde i bestyrelser m.m.

Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan er et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud med børn i alderen 0-6 år.

Alle dagtilbud skal i følge Dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen sætter fokus på centrale elementer så som leg, børnefællesskaber og et bredt læringssyn. Hvert dagtilbud udarbejder en læreplan og planlægger hverdagen med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer: 

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

I Helsingør Kommune ser vi den styrkede pædagogiske læreplan som et vigtigt grundlag for vores daglige arbejde med at skabe en god og sammenhængende hverdag for børnene. Denne film viser, hvordan vi her i kommunen ser læreplanen som et godt fundament for et pædagogisk læringsmiljø, hvor børnene trives, lærer og udvikler sig.  

Se film om læreplaner

Link til Styrket pædagogisk læreplan 

Link til Dagtilbudsloven

 

Tilsyn i dagtilbud

Helsingør Kommune fører løbende pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud.

Alle kommuner er forpligtet på at føre tilsyn med deres dagtilbud. Formålet er at sikre, at alle dagtilbud fungerer godt og at der bliver levet op til Dagtilbudslovens krav og politisk trufne beslutninger. Tilsynsbesøgene skal medvirke til en generel udvikling af det enkelte dagtilbud. Ud over en pædagogisk faglig dialog mellem leder og de pædagogiske konsulenter, består tilsynet også af en registreringsdel omkring lovens minimumskrav. Det pædagogiske tilsyn varetages af kommunens pædagogiske konsulenter. Der føres tilsyn med alle dagtilbud én gang hvert 2. år.

Observationer i dagtilbud 

Som en del af arbejdet med kvalitet og det lovpligtige tilsyn i dagtilbuddene, har Helsingør Kommune udviklet et tilsynskoncept med afsæt i kommunens kvalitetsdefinition. Det betyder, at der udføres observationer i alle dagtilbud inden der føres tilsyn. Kommunen har valgt at benytte KIDS, som er et evidensbaseret observationsværktøj til at undersøge pædagogisk kvalitet. Med KIDS bliver der observeret, vurderet og udviklet på et ensartet og kvalitativt grundlag. Observationerne udføres af pædagoger, leder og en pædagogisk konsulent. På den måde sikres, at kvalitetssikringen og kompetenceudviklingen sker i samarbejde og dialog med dagtilbuddene.

Ramme for tilsyn i Helsingør Kommune 

Observationer/tilsyn gennemført fra medio 2017 til medio 2018