Pasning af eget barn

Som forælder i Helsingør Kommune kan du få tilskud til at passe egne børn i stedet for at benytte daginstitution.

Tilskuddet skal søges pr. barn, for min. 8 uger og max. 12 måneder. Tilskudsperioden kan deles i to perioder. Perioder skal være minimum 8 uger. Du kan benytte ordningen, i perioden fra dit barn er 24 uger gammelt og til skolestart.

Ansøg om tilskud til pasning af eget barn

Det får du i tilskud

Byrådet fastsætter sidst på året det kommende års tilskud. Det vurderes ligeledes af byrådet sidst på året om ordningen skal fortsætte.

 

Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år:
6.940 kr. pr. måned pr. barn i 2020

Tilskud til børn i alderen 3 år til skolestart:
3.660,00 kr. pr. måned pr. barn i 2020

Tilskuddet Udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud, og er A-skattepligtigt for den forælder, der modtager tilskuddet.

Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til Skat.

Betingelser for ordningen

For at benytte dig af ordningen må du ikke have anden indtægt. Det er kun muligt at ansøge om tilskud en gang pr. barn.

Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal du kunne fremvise, at du fx har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.

Du må ikke have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder barselsdagpenge, SU m.m.

Du skal have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de sidste 8 år. 
Kravet om ophold og danskkundskaber gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.
Hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 40 i Serviceloven, anser det for nødvendigt, at barnet er optaget i dagtilbud, kan kommunen beslutte, at forældre ikke kan få tilskud.

  • Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads, og bortfalder hvis tilskudsmodtageren flytter til anden kommune.
  • Tilskuddet skal søges pr. barn, for min. 8 uger og max. 12 måneder. Tilskudsperioden kan deles*.
  • Tilskuddet ydes tidligst fra den dato, vi har modtaget din ansøgning. Det er derfor ikke muligt at søge med tilbagevirkende kraft. Tilskuddet kan udbetales fra det tidspunkt, dit barn kan optages i dagtilbud.
  • Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for max dagpenge.
  • Barnet/børnene må ikke benytte et dagtilbud så længe, der udbetales tilskud for pasning af barnet. Har familien andre børn end det, der ydes tilskud til, kan disse godt være indmeldt i et dagtilbud.
  • Barnet skal være noteret på den kommunale venteliste, for at du kan modtage tilskud.

* Tilskudsperioden pr. barn, kan deles i to. Tilskudsperioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode. Tilskudsperioden kan endvidere deles mellem barnets forældre, hvis begge har ret til ydelser efter dagtilbudsloven, jf § 2 stk. 2. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode. Forældre kan således opdele perioden med tilskud i fx to perioder af seks måneder, eller en periode på tre måneder efterfulgt af en periode på ni måneder mv. Perioden skal dog minimum være 8 uger.

Forældre må modtage tilskuddet under almindelig ferieophold i udlandet af kortere varighed 3-5 uger forudsat, at tilskudsmodtageren passer barnet under udlandsopholdet.

Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i husstanden, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. De betyder, at såfremt forældrene ønsker at dele perioden mellem sig, er det en forudsætning, at den respektive forælder kan leve op til kravene i dagtilbudslovens § 87 på det tidspunkt, hvor tilskuddet skal udbetales.

Dagtilbud hvis tilskudsperioden afbrydes

Det er muligt at afbryde den bevilligede tilskudsperiode.

Ønsker du at afbryde den bevilgede tilskudsperiode, kan der søges en plads i dagtilbud, efter Helsingørs Kommunes gældende optagelsesregler.

Afbrydes tilskuddet, inden der er gået 8 uger, skal hele det udbetalte tilskud tilbagebetales.

Skriv dit barn op

 

Dagtilbudsloven

Tilskuddet til pasning af eget barn ydes i henhold til Dagtilbudsloven kapitel 16 § 86.

Læs Dagtilbudsloven
Priser på daginstitution

Se oversigt over priser på daginstitutioner. 

Priser for daginstitutionsplads (0-5 år)

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen