Privat pasning

Forældre til småbørn kan vælge at få tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et dagtilbud.

Privat Pasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. 

Ansøg om tilskud til privat pasning

Opskriv dit barn på den kommunale venteliste

 

Hvad er privat pasning?

Helsingør Kommune yder tilskud til forældre, som vælger at få deres barn passet i en privat pasningsordning.

Tilskud til brug for privat pasning træder i stedet for en plads i et dagtilbud og kommunen skal derfor tilbyde en plads i et dagtilbud, hvis den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte pladsen. Accepteres en plads i et dagtilbud ophører tilskud til privat pasning dagen inden opstart i dagtilbud.

Privat pasning er ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44. I private pasningsordninger er der bl.a. ikke krav om:

 • Udarbejdelse af pædagogisk læreplan, jf dagtilbudslovens § 8 og 9.
 • Sprogvurdering af barnet i 3-års alderen. Sprogvurderingen foretages af kommunalbestyrelsen jf. §11, stk. 2 og 4.
 • formaliseret forældreindflydelse, jf dagtilbudslovens §§ 14-16.
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger, jf dagtilbudslovens § 29.

Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud til Privat pasning.

Ordningen kan vælges for børn i alderen fra 24 uger, og indtil skolestart.

Forældre indgår en skriftlig aftale med den private pasningsordning om at passe deres barn, enten i pasnings personens eget hjem, hjemme hos familien, eller i en pasningsordning, hvor flere pasningspersoner har slået sig sammen.

Privat pasning giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser: 

 • En aftale hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren er lønmodtager eller.
 • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene IKKE har arbejdsgiverforpligtelser.

Hvem kan få tilskud?

For at kunne modtage tilskud:

 • Skal du være bosat i Helsingør Kommune.
 • Skal du ansøge om tilskud til Privat Pasning på Digital Pladsanvisning.
 • Skal Pladsanvisningen have en kopi af den pasningsaftale, du indgår med den private pasningsordning.
 • Skal Pladsanvisningen have godkendt pasningsaftalen ud fra gældende regler.

Pladsanvisningen fremsender en bevilling når:

 • Pladsanvisningen har modtaget ansøgning om tilskud via Digital Pladsanvisning
 • Pladsanvisningen har modtaget en kopi af pasningsaftalen mellem forældre og den private pasningsordning og kan godkende denne.

 

Udbetaling af tilskud

Alle forældre med folkeregisteradresse i Helsingør Kommune har ret til tilskud til Privat Pasning efter de gældende regler i Dagtilbudsloven.

Tilskuddet bliver udbetalt den 15. i måneden, mod at Pladsanvisningen senest den 4. i måneden modtager dokumentationen fra den private pasningsordning på, at forældrene har overført/betalt for den kommende måned.

Denne kvittering skal benyttes og indsendes digitalt via Sikker mail i E-boks eller på Borger.dk til Helsingør Kommune/Pladsanvisningen senest den 4. i måneden.

Den private børnepasser fastsætter selv den månedlige pris for pasning af barnet.

Tilskuddet ophører ved overgang til dagtilbud.

Helsingør Kommune videregiver oplysning om den private pasningspersons løn til SKAT. 

Tilskuddet ydes ikke, hvis der i forbindelse med det pågældende barn, modtages tilskud til selv at passe barnet.

Aftale mellem forældre og privat børnepasser

Forældre, der ønsker at benytte sig af en Privat Pasningsordning, skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den private pasningsordning, underskrevet af begge parter. Aftalen skal godkendes af Helsingør Kommune. 
Forældre og privat pasningsordning udarbejder en pasningsaftale, som SKAL indeholde følgende punkter og være læsbar:

 • Hvem aftalen indgås mellem.
 • Barnets daglige pasningsbehov/timer pr. uge.
 • Navn på privat pasningsordning, navn på privat pasningsperson, pasningsadresse og telefonnummer.
 • Pasning og aflønning i forbindelse med sygdom, fridage og ferie.
 • Navn og cpr.nr. på barnet.
 • Betaling for pasning pr. måned.
 • Forventet pasningsperiode - start/slut dato.
 • Gensidige opsigelsesvarsler.
 • Underskrifter fra privat pasningsperson og forælder.

Forældrene skal selv søge om tilskuddet via Digital Pladsanvisning.
Der kan tidligst ansøges to måneder inden opstart i Privat Pasningsordning.
Når der er bevilget Privat Pasning, bliver behovsdatoen på ventelisten for ønske om institutionsplads ændret til den slutdato, der er aftalt for Privat Pasning.

Tilskuddets størrelse

Passes barnet i en godkendt privat pasningsordning, kan forældre få dækket op til 75 procent af de dokumenterede udgifter i forbindelse med pasningen.

 

0-2 år max. tilskud: 6.940,00 kr. pr. barn i 2020
Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned barnet fylder tre år.

3-5 år max. tilskud: 3.660,00 kr. pr. barn i 2020
Tilskuddet udbetales indtil skolestart. 

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Der ydes søskendetilskud.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af, hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende.
Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, ½-2 år og 3-5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i børnehaveklasse.
Dette betyder, at bevilling af tilskud skal revideres, når barnet fylder 3 år og, at der derfor skal indsendes "tillæg til kontrakt".

Under henvisning til Vejledning om dagtilbud, kap. 19, stk. 751:
"Forældrene skal dokumentere overfor kommunalbestyrelsen, hvilke udgifter de har til den private pasning. Kommunalbestyrelsen fastsætter kravene til forældrenes dokumentation for udgifterne til den private pasning. Dokumentation kan ske i form af den indgåede aftale/kontrakt med børnepasseren, under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer. "

Der vil der løbende blive foretaget stikprøver og krævet dokumentation, fx i form af bankudskrifter for betaling til den privat pasningsordning.

Forskellen mellem privat pasning og dagtilbud

Der er nogle fundamentale forskelle mellem en privat pasningsordning og et dagtilbud, som I skal være opmærksomme på. 

Overordnet set er forskellen mellem privat pasning og dagtilbud, at den private pasningsordning er en privat virksomhed og dermed ikke en del af kommunens dagtilbud. Der kan ikke søges økonomisk fripladstilskud til privat pasning.

De private pasningsordninger er ikke underlagt de samme lovgivningsmæssige krav som dagtilbuddene, selvom de selvfølgelig skal leve op til dagtilbudsloven, arbejde med børns læring mv. (se mere nedenfor). 

Kommunen fører tilsyn med, at den private pasningsordning lever op til de lovgivningsmæssige rammer, men I er som forælder selv ansvarlig for, at tilbuddet understøtter jeres barns trivsel, udvikling og læring.

Sprogvurdering af børn i 2-års alderen:

Når jeres barn ikke går i dagtilbud, bliver han/hun indkaldt til sprogvurdering, når han/hun er omkring 2 år. I har som forældre pligt til at lade jeres barn deltage i en sprogvurdering samt eventuelt efterfølgende sprogstimulering.

Sprogvurderingen foregår på Jordkloden, Sydvej 17, 3000 Helsingør. I får indkaldelsen i jeres e-boks. 

Hvis en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogstimulering, har kommunen pligt til at iværksætte sprogstimulering. Omfanget af sprogstimuleringen skal ske på baggrund af sprogvurderingen ud fra det enkelte barns behov. Hvis et barn er tosproget, og en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogstimulering, skal sprogstimuleringen ske i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud (Dagtilbudsloven § 11). Dette kan enten være i et almindeligt dagtilbud eller i sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden. 

I Helsingør Kommune anvendes der Sprogtrappen fra Rambøll til at sprogvurdere børnene i 2 års alderen. Du kan læse mere om Sprogtrappen på følgende link: http://www.hjernenhjertet.dk/dagtilbud/sprogtrappen

Forskel på private pasningsordninger og almene dagtilbud

Privat pasning er ikke omfattet af mange af de regler der gælder for de almene dagtilbud. Det betyder, at der ikke er krav om:

 • Udarbejdelse af pædagogiske lærerplaner (Dagtilbudsloven § 8 og 9).
 • Formaliseret forældreindflydelse (Dagtilbudsloven § 14-16).
 • Alternativ pasning ved sygdom, ferie eller lukkedage.
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbuddet, gælder ikke for private pasningsordninger (Dagtilbudsloven § 29)

 

Private pasningsordninger er underlagt andre krav

 • Læringsperspektivet

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med børns læring skal derfor indholdsmæssigt kunne stå mål med kravene til læring og pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Det indebærer blandt andet, at læringsforståelsen i den private pasningsordning vil skulle bygge på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige og motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring og dannelse. 

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Behov for støtte

Kommunen kan ikke yde støtte efter dagtilbudsloven til børn i privat pasning. Hvis I som forældre bliver bekymrede over jeres barns trivsel, udvikling og/eller læring, og pasningsordningen ikke kan imødekomme barnets behov for støtte, skal I gå i dialog med kommunen. Det kan medføre råd og vejledning til jer som forældre og/eller en nærmere afdækning af mulighederne for at imødekomme barnets behov for støtte.

Ændring af pasningsperiode eller pris

Hvis pasningsperiode, pasningsperson eller pris ændres i løbet af den bevilligede pasningsperiode skal forældre eller privat passer indsende blanketten "ændring af pris, pasningsperson eller pasningsperiode i nuværende kontrakt/tillæg til kontrakt" sikkert til Pladsanvisningen via E-boks eller Borger.dk.

Godkendelse af pasningsordningen

Inden der kan indgås en pasningsaftale, skal den private pasningsordning og pasningssted være godkendt af Helsingør Kommune. Ønsker du at blive godkendt som privat pasningsordning kontakt, Center for Dagtilbud og skole/Sanne Gudmann på telefon 49 28 33 16.

Kommunen indhenter straffe- og børneattest på alle over 15 år i den husstand, hvor barnet passes.

Sker der ændringer i aftalen, herunder ombygning og brug af nye lokaler, skal det meddeles til og godkendes af Helsingør Kommune.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dette betyder bl.a., at den private passer skal tilrettelægge pasningen, så der er fokus på udvikling af forståelse af demokratiske normer og værdier, jf. § 81, stk. 5.
Den private pasningsordning skal tillige indrette arbejdet så det fremmer børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer. Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle læring og dannelse.

Den private passer skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal den private passer kunne fremvise, at de fx har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.

Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af, at der er opstået en situation, hvor pasningsstedet ikke ville være blevet godkendt, enten på grund af sikkerhedsmæssige forhold eller pædagogiske forhold. Kommunens afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen.

Afslag på godkendelse, samt tilbagekaldelser af aftaler, vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget til efterretning. 

Tilsyn

Helsingør Kommune fører løbende tilsyn med de private pasningsordninger herunder, om pasningen er tilrettelagt efter de krav, som følger loven og pasningsaftalen. Antallet af tilsynsbesøg kan variere og kan være både anmeldte og uanmeldte. Får kommunalbestyrelsen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan kommunalbestyrelsen inddrage en allerede udstedt tilladelse.

Tilsynet er både af pædagogisk og sikkerhedsmæssig karakter. Hvis barnet passes af en privat passer i familiens eget hjem, bliver der kun aflagt 1 uanmeldt besøg om året. Ansvaret for børns udvikling og trivsel påhviler til enhver tid forældrene.

Ris eller ros til den private børnepasser

Hvis du enten ønsker at rose eller klage over den private børnepasser, skal det ske til den private børnepasser. Du skal henvende dig Helsingør Kommune, hvis du mener, at godkendelsen af den private børnepasser bør trækkes tilbage.

Skift til dagtilbud

Ønsker forældre at ændre behovsdatoen til en plads i et kommunalt dagtilbud, er det muligt selv at ændre datoen via ”Digital Pladsanvisning”. Forældrene skal selv opsige aftalen med den private pasningsordning i henhold til pasningsaftalen.

Tilskud til brug for privat pasning træder i stedet for en plads i et dagtilbud og kommunalbestyrelsen skal derfor tilbyde en plads i et dagtilbud, hvis den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte pladsen.

Hvis forældrene siger ”ja” til en tilbudt dagtilbudsplads, ophører tilskuddet til Privat Pasning dagen før, barnet er indmeldt i dagtilbuddet.

Hvis forældrene siger ”nej” til en ønsket dagtilbudsplads, vil barnet blive slettet fra ventelisten. Forældrene kan derefter opskrive barnet på ny.

I det tidsrum, hvor barnet er i Privat Pasning, kan barnet være ”aktivt” på ventelisten.

Læs mere om Helsingør Kommunes øvrige regler for opskrivning 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Priser på daginstitution

Se oversigt over priser på daginstitutioner. 

Priser for daginstitutionsplads (0-5 år)

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen