Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen.

Deltidspladser i forbindelse med barsel

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer mod en reduceret betaling. Du kan tidligst få en deltidsplads 4 uger før forventet fødsel. Ordningen gælder børn i alderen mellem 26 uger og til skolestart.
Børn kan være på deltidsplads i alle dagtilbud – både kommunale, selvejende og private dagtilbud. Hvis dit barn allerede går i dagtilbud, vil dit barn bibeholde pladsen i det nuværende dagtilbud. 

Tilbud om en deltidsplads gælder ikke, når du modtager økonomisk tilskud til en privat pasningsordning.

 

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet. Se den gældende forældretakst for kommunale institutioner.

Deltidsplads i en anden kommune og deltidsplads i privat institution skal påbegyndes den første i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned hvor forældrenes ret til fravær udløber.

Ansøgning om deltidsplads

Du kan tidligst ansøge 3 måneder inden opstart af deltidspladsen.

Kommunal institution:
Din ansøgning om deltidsplads i kommunale, selvejende dagtilbud skal indgives til pladsanvisningen senest 14 dage før den ansøgte periodes start.

Private dagtilbud og dagtilbud uden for kommunen:Din ansøgning om deltidsplads i private dagtilbud og dagtilbud uden for kommunen skal indgives til Pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes start. Perioden hvor der ønskes deltidsplads skal altid starte den første i en måned og slutte den sidste i en måned.

Din ansøgning skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen, samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes (der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).

Ansøgningsskema - barn/børn indmeldt i kommunal institution

Ansøgningsskema - barn/børn indmeldt i privat institution

Hvornår har I ret til en deltidsplads?

Så længe, en forælder er på barsel eller har forældreorlov efter barselsloven, har I ret til deltidspladser til jeres børn i dagtilbud for børn mellem 26 uger og til skolestart. I kan derfor skiftes til at have barsel/forældreorlov under den ansøgte periode med deltidsplads.I kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads. Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads.

Opsigelse før tid af deltidsplads i forbindelse med barsel

I kan vælge at jeres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. I skal henvende jer til Pladsanvisningen hvis I ønsker at afbryde ordningen.

Har dit barn deltidsplads i en anden kommune eller i en privat institution er det et krav at du skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af deltidspladsen senest 2 måneder før ændringen træder i kraft. 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen