Udbud af græsningsaftale i Vestkilen

Helsingør Kommune søger en dyreholder, der skal gennemføre naturpleje med afgræsning i Helsingørs Grønne Vestkile

Græsningsaftalen udbydes af Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand

Kontaktpersoner:

Anne Louise Busk, mail alb02@helsingor.dk, tlf. 49 28 25 83

Annemarie Westh Jepsen, awj55@helsingor.dk, tlf. 49 28 25 05

 

Navn på areal

Helsingørs Grønne Vestkile

Indhegning

Ca. 39 ha

Markblok

721216-83

Matr. nr. 

81g, 81l, 81m, 81n og 47a, Helsingør Overdrev, Helsingør

Tidsperiode

16. april 2019-31. marts 2024

 

1. Beskrivelse af græsningsaftalen

 • Arealet som udlejes, er et fredet og bynært naturområde kaldet Helsingørs Grønne Vestkile.
 • Fredningens formål er at sikre Vestkilen som et natur– og rekreativt område med høj biodiversitet og udbredelse af landskabet og naturtypen overdrev. 
 • Området ligger umiddelbart uden for Helsingørs bygrænse og afgrænses af Klostermosevej mod øst, Teglstrup Hegn mod vest, Løvdalsvej mod syd og Esrumvej mod nord.
 • Arealet er nyudpeget Natura 2000-område (udvidelse af Teglstrup Hegn) og består hovedsageligt af græsslette, og dertil overdrev, småsøer og mose, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
 • Arealet udlejes til afgræsning. Lejer skal sørge for at arealet afgræsses med kvæg og/eller heste af robuste naturplejeracer, som egner sig til helårsgræsning.
 • Græsningsaftalen omfatter et indhegnet område på ca. 39 ha, hvoraf ca. 32 ha er græsningsegnet – resten er sø, mose, krat, læhegn og en gammel frugtplantage.
 • Aftalen løber fra 16. april 2019 til 31. marts 2024.
 • Aftalen kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.
 • Der skal gå dyr svarende til 0,3 storkreaturer/ha ved helårsgræsning og 0,5 storkreaturer ved sommergræsning.
 • Der må ikke tilskudsfodres på arealet.
 • Der må ikke udbringes gødning på arealet, ligesom kemiske bekæmpelsesmidler ikke må anvendes på arealerne.
 • Høslæt kan evt. foretages efter aftale med Helsingør Kommune, såfremt afgræsningen i perioder ikke er tilstrækkelig.
 • Særligt opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) må ikke sættes ud på arealet.
 • I kontraktperioden kan Lejer og Udlejer opsige kontrakten med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår.
 • Vestkilen er både en vigtig botanisk, men også rekreativ lokalitet. Kommunen vedligeholder ved slåning 1 langsgående og 3 tværgående stier inden for folden (se kort), og der er 9 klaplåger til publikum.
 • Der er opsat to-trådet strømhegn med strømforsyning og to indgange med fjederled til køretøjer.
 • Der findes dertil tyrefold med fjederled.
 • Der er naturligt vandingssted.
 • Der medfører ikke betalingsrettigheder til Lejer.
 • Helsingør Kommuner søger om tilskud til Pleje af Græs- og Naturarealer, som derefter udbetales til Lejer, minus udgifter til støttesøgning
 • Helsingør Kommune kan oplyse, at der i 2018 er indgået et 5-årigt tilsagn om afgræsning med grundbetaling på arealet, som kommunen vil snarligst vil omdanne til afgræsning uden grundbetaling.

For yderligere information om arealerne henvises til bilag:

Bilag 1: Udkast til græsningsaftale

Bilag 2: Kortbilag

Bilag 3: Tilsagn til Pleje af Græs- og Naturarealer

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro- og Loveerklæring

2. Afgivelse af tilbud

Helsingør Kommune ønsker tilbud på græsningsaftalen for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 1. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten (bilag 4).

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten (bilag 4) og tro- og loveerklæringen (bilag 5) skal sendes enten som fysisk eller elektronisk post til Center for By, Land og Vand.

Postadressen til fysisk post er

Helsingør Kommune

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52

3000 Helsingør

Send sikkert elektronisk

Hvis du er borger, kan tilbudsblanketten sendes elektronisk via din e-Boks eller borger.dk. Under Helsingør Kommune skal du vælge Center for By Land og Vand. Eller brug direkte link BORGER.

Hvis du er virksomhed, kan tilbudsblanketten sendes via Digital Postkasse. Under Helsingør Kommune skal du vælge Center for By Land og Vand. Eller brug direkte link VIRKSOMHED.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på græsningsaftale i Vestkilen” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen” enten på kuverten eller i emnefeltet. 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Helsingør Kommune

Senest mandag den 1. marts 2019 kl. 12.00.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Helsingør Kommune accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Helsingør Kommune ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold for regulering af græsningstryk, tilskudsfodring, tidsfrister m.m. Helsingør Kommune er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 5, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Helsingør Kommune afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Helsingør Kommune er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Helsingør Kommune. 

 5. Vurdering af tilbud

Helsingør Kommune vælger at indgå en aftale med den, der samlet set kan tilbyde den bedste naturpleje i forhold til fremme biodiversiteten.

Nedenstående kvaliteter tages i betragtning og skal oplyses på tilbudsblanketten:

 • Er dyrene af ekstensiv race, som kan trives med det mere nøjsomme foder, der er tilgængeligt vinteren over?
 • Kan dyreholderen tilbyde helårsgræsning uden tilskudsfodring?
 • Kan dyreholderen tilbyde samgræsning med heste og kvæg?
 • Er dyrene publikumsegnede?
 • Har dyreholderen erfaring med naturpleje?
 • Har dyreholderen erfaring med naturformidling?
 • Er dyreholderen er lokal?

Ekstensive racer kan være kvægracerne Skotsk Højland, Galloway, Angus, Dexter, Hereford m.fl., eller heste/ponyracerne Konik, Exmoor eller Shetland m.fl.

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 1.

7. Annullation

Helsingør Kommune forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8. Tidsplan

21. januar 2019

Offentliggørelse af udbudsmateriale

1. marts 2019 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

5. marts 2019

Forventet ordretildeling

Marts-april

Forventet kontraktindgåelse

16. april 2019

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte Center for By, Land og Vand, kontaktpersoner Annemarie Westh Jepsen awj55@helsingor.dk eller Anne Louise Busk alb02@helsingor.dk